Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 2. I. sz. lelkészi anyakönyv

consistoriumanak assessora. Kezdettem prédikátori hivatalomat ugyan ezen pápai venerabilis tractusban, Tapolczafön, a hol volt négy esztendei szolgálatom után jöttem Pázmándra, és itten szolgalom a húszon nyolczadik esztendőt a’ sági socia es péri filialis helségben lakó halgatoim kozott. Magam kezével. Én, Tóth Benjámin, mező örsi prédikátor a’ pápai collegiumban végezvén oskolai futásomat, a’ papi szent hivatalra fel szenteltettem á tatai püspöki gyűlésben 1823. esztendőben, május 29dlk napján. Manu propria. Én, Hőbe Jósef, tapoltzafői születés ’s ez idő szerént Győr vármegyében tápi prédiká­tor, a’ praedikátori szent hivatalra fel szenteltettvén a’ debreczeni püspöki gyűlésben 1794d,k esztendőben, October 7dlk napján. Ezen prédikátori szent hivatalomat foly­tatom ezenn ekklesiában 12 esztendőktől fogva. Lévén ezenn mater ekklesiának az én pásztorságom alatt lévő filiája Szent Miklós. Manu propria. Én, Pethő Sigmond, also görzsönyi születés ’s ez idő szerént rhédei prédikátor ’s a’ pápai venerabilis tractusnak perceptora, a’ prédikátori szent hivatalra fel szenteltet­vén a’ tapoltzafői gyűlésben 1799dlk esztendőben, április 24dlk napján, ezen prédi­kátori szent hivatalomat folytatom ezenn ekklésiában 20 esztendőtől fogva, lévén már az előtt a’ györ szemerei reformata ekklésiának nyolcz esztendeig prédikátora. A pásztorságom alatt lévő rédei máter ekklésiának filiáji ezek: Bánk és Sikátor. Manu propria. Én, Vintze Imre, takátsi születés s ez idöszerént csetényi prédikátor, a’ prédikátori szent hivatalra felszenteltettem a’ mező-szent györgyi püspöki gyűlésben 182 ld,k esz­tendőben, junius 15dlk napjánn, és azolta folytatom szent hivatalomat ezen ekklésiá­ban, lévén ezen mater ekklésiának filiai: Csernye, Súúr, Téés. Magam saját kezével. Én, Török Pál, tekintetes Veszprém vármegyében dudari prédikátor ’s a’ pápai vene­rabilis tractusnak választott assessora, á ki születtettem tekintetes Vas vármegyében Felső Eörben, felszenteltetvén a’ prédikátori szent hivatalra a’ pápai püspöki gyűlés­ben 1795d,k esztendőben, junius 16. napján, kezdettem prédikátori szent hivatalo­mat tekintetes Györ vármegyében, a’ mezzö örsi ekklesiában, és azt ott fojtatván esz­tendeig mentem Adász-Tevelyre, onnan 10 esztendei praedikátori hivatalom fojta- tása után jöttem Dudarra, és itt folyvást fojtatom ezen szent hivatalomat 20 esz­tendők alatt, a’ nánai fdialis helységben lakó halgatoim között. Magam saját kezével. Én, Szabó Sándor, tekintetes Pest vármegyei duna vetsei születés, most szent királyi prédikátor. Tudományos pályámat a hazában a pápai collegiumban végezvén, és azt a jénai német országi akadémiában folytatván, minekutánna onnét vissza jöttem, i* 74

Next

/
Oldalképek
Tartalom