Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 2. I. sz. lelkészi anyakönyv

SUPERINTENDENTIALIS MATRICULA, mellybe a Helvétziai vallás­tételt követő túl a’ dunai fődszteletü superintendentziában most élő és prédikátori hivatalban lévő tiszteletes lelki pásztorok tractusonként magokat tulajdon kezeikkel beírták, és a’ mellybe a’ superintendentziale consistoriumok ’tartásakor felszentelendő tiszteletes újj prédikátorok hasonlóképpen magokat időről időre tulajdon kezeikkel be Írják. - kezdődött MDCCCXXIII esztendőben.5 A Helvétziai vallástételt követő túl a dunai fotiszteletü superintendentziában helyheztetett pápai egyházi megyében vagy tractusban lévő reformáta ekklésiák prédikátorainak laistroma, mellybe kiki tulajdon maga kezével irta fel a maga és azon ekklésiának nevét, mellyben ez idő szerént szent hivatalát viseli. Tóth Ferentz, a pápai reformáta szent ekklésiának prédikátora ’s ezen Pápai egyházi megyének ez idő szerént való esperestje. Felszenteltettem a prédikátori szent hivatal­ra 1801dlk esztendőben, junius I6dlkan a révkomáromi püspöki gyűlésben. Theologiae professornak meghivattattam a göttingai universitásból, és ezen hivatalomban bé- állottam a Pápai Collegiumban 1801d,k esztendőben, junius ld,kén napján. Vice generalis nótáriussá tétettettem 1815dlk esztendőben június 29d,ken, a révkomáromi püspöki gyűlésben pedig 18l6d,k esztendőben, julius 2dlk'ln a rendes generalis nótá­riussá tétettettem, végre ezen pápai venerabilis tractus seniorának megtétettem ezen folyó 1823dlk esztendőben, május 29dlkén a tatai superintendentzialis gyűlésben. Manu propria. Seregély István kis kun latzházi születés, takácsi prédikátor és tractualis assessor, a’ papi szent hivatalra fel-szenteltettem az etei püspöki gyűlésben 1789dlk esztendőben, junius I6dlk napján, és viselem ezen szent hivatalomat fojvást ugyan ezen takátsi reformáta ekklesiában 36 esztendők alatt. Manu propria. Pados János pápai születés, győri szemerei prédikátor, a’ papi szent hivatalra felszen­teltettem az adás teveli püspöki gyűlésben 1785d,k esztendőben, junius hónapnak Is6 napján, és viselem ezen prédikátori szent hivatalomat 42 esztendők alatt a’ nagy pirithi, atsádi, tápi és most a’ győri szemerei reformata szent ekklésiákban. Manu propria. Én, Bernáth István, tekintetes Győr varmegyében, bőnyi születésű, ez idő szerént tekintetes Győr vámegyében pazmándi prédikátor es a papai venerabilis tractus 5 Megjegyzés a lap tetején: Ezt az anyakönyvet egy komáromi kereskedőnél fedeztem fel, s megvásároltam 130, azaz egyszázharminc cseh koronáért. Hetény, 1922. október havában. Györy Elemér magam kezével református lelkész. 73 í*

Next

/
Oldalképek
Tartalom