Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 1. Lelkész kötelezvények

írással meg egjező értelmének vallásában Isten kegyelmességébül meg maradok. 2. Hogj ezen szent társaságnak canonice erigaltatott praelatusitul minden engedelmes­séggel függök. 3. Hogj jövendőben tiszteletes seniorom parancsolattyára ad ma- nuum impositionem comparealok, melyrűl adom ezen kezem Írását pecsétemmel meg erősítvén. Kovácsiban, die 10. Augusti, 1741. En, A4 agy] Györy János, a melylyekre az en tiszteletes superintendensemnek és se­nior uramnak magam esküvésével köteleztem magamatt, ugyan azokra e reversa- lisomban kezem írásával is köteleztem, tudniillik: 1. Hogy en az Helvetiai con- fessionak Szentirással megedgjező értelmének vallásában Isten kegyelmességébül meg maradok. 2. Hogy ezen szent társaságnak canonicé erigaltatott praelatusinak nagy engédelmességgel engedék s függök. 3. Hogy jövendőben tiszteletes seniorom paracsolatyára ad manuum impositionem compareálok, melyrűl adom ezen kezem irásátt pecsétemmel meg erősítvén. Pápán, die 11. Mártii, 1743. En, Tót István, a mellyékre az en tiszteletes superintendensemnek és senior uramnak magam eskűsevel köteleztem magamat, ugyan azokra e’ reversalisomban kezem Írásával is kötelezem, tudni illik 1. Hogy en az Helvetiai confessionak Szent írással meg egyező ertelmenek vadasában Isten kegyelmessegébűl megmaradok. 2. Hogj ezen szent társasságnak canonici erigaltatott superiorinak nagj engedelmesseggel engedek s függök. Mellyről adom ezen kezem írását petsetemmel meg erősítvén. Pirit, anno 1745. die 24. Maii. En, Rádóci Nagj Sigmond, a mellyre az en tiszteletes superintendensemnek és senior uramnak magam eskűvessel köteleztem magamat ugjan azokra e’ reversalisomban kezem Írásával is kötelezem, tudni illik: 1. Hogj en az Helvetiai confessionak Szent írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelmességébül meg maradok. 2. Hogj ezen szent társaságnak canonicé erigaltatott superiorinak nagj engedelmesseg­gel engedek s függők. Mellyrűl adom ezen kezem Írását petsetemmel megerősítvén. Nagy Piritt, anno 1745. die 24. Maii. Én, Füredi Ferentz, a mellyekre az én tiszteletes superintendensemnek és senior uramnak magam eskűvessel köteleztem magamat, ugyan azokra e’ reversalisomban kezem Írásával is kötelezem, tudni illik hogy én a’ Helvétziai confessionak Szent- írással meg egyező értelmének vallásában Isten kegyelmességéből meg-maradok. 2. Hogy ezen szent társaságnak canonice erigaltatott superiorinak nagy engedelmesség­gel engedek ’s függők, mellyről adom ezen kezem Írását petsétemmel meg-erősitvén. Adász Tevelyen. Die 6. Április, 1745. 55 i*

Next

/
Oldalképek
Tartalom