Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 2. I. sz. lelkészi anyakönyv

Az 1894. év szeptember hó 9-én s következő napjain Pápán tartott egyházkerületi közgyűlés alkalmávalfelavatott lelkészek rövid életrajza. 1. Én, Seregély Béla, az adás-teveli gyülekezet megválasztott lelkésze születtem Mezőlakon (Veszprém megye) 1869. január hó 6-án. Szülőim Seregély György lelkész és Csepy Eszter. Elemi iskoláimat szülőhelyemen, a gymnasiumot Pápán végeztem. A theologiai akadémia három évi, 1886/87., 87/88., 88/89. tanfolyamát Budapesten, a 4-ik évi tanfolyamot pedig Pápán végeztem 1889/90-ben. 1890/91- ben senior voltam. A kápláni vizsgát 1890-ben, a papit 1891-ben tettem le. 1891/92., 92/93-ban Mezőlakon voltam segéd lelkész. 1893. augusztus 1-től September 1-ig Acsádon, 1893. September 1-től pedig Nagypiritben voltam. Adás- Tevelre 1893. október hó 14-én választottak meg egyhangúlag. 2. Én, Róka Lajos, a kiskovácsi evangéliumi reformált gyülekezet megválasztott lelkésze születtem 1868. szeptember hó 1. napján Balaton Füreden (Zala megye) Róka Mihály földmíves és Pálfi Éva szülőktől. Az elemi iskolákat születésem helyén elvégezvén az 1879/80ik iskolai évre szüleim bevittek Veszprémbe a piaristák gymnasiumába, hol 1883/84ik évekig elvégeztem V gymnasiumi osztályt. Ekkor azonban szivem vágyát követve a pápai főiskolába jöttem a következő középiskolai osztályok bevégzésére. Érettségit tettem itt 887ben. A theologiai tanfolyamok közül az első kettőt Budapesten, a harmadikat Pápán, a negyediket pedig mint balaton füredi segéd lelkész magán utón végeztem. 1890-1892ben voltam balatonfüredi segéd lelkész, hol egyszersmind a segéd tanítói tisztet is teljesítettem. 1892. november 10-től 1893. november 9ig veszprémi helyettes lelkész, ez időtől fogva pedig 1894. február 1 ig kiskovácsi-i helyettes lelkész voltam, a mikor is e gyülekezet egyhangúlag lelkészévé választván rendes lelkésszé lettem. 3. Én, Szekeres Mihály noszlopi evangéliumi reformált lelkész születtem Csicsón (Komárom megye) 1871. január hó 15-én. Édesapám e gyülekezet lelkésze: Szekeres Mihály, édesanyám pedig Baditz Emilia. Édesapám az 1875-ik év tavaszán a takácsii gyülekezet lelkészévé választatott meg. Itt kezdtem meg elemi iskolai tanulmá­nyaimat. Miután itt elvégeztem a 6 elemi osztályt, szüleim felküldtek a soproni német evangelicus elemi iskolába, a hol is a IV-ik osztályt elvégezvén beiratkoztam az evangélikus lyceumba. Itt elvégeztem az első osztályt. Ezután, hogy közelebb legyek a szülői házhoz, a pápai evangéliumi reformált főiskola növendéke lettem. Az érettségi vizsgálatot letettem 1888-ik év június havában. Az 1888-ik év szeptember havában beiratkoztam a pápai theologiai académiára. 1892. január len mint IV. éves theológus püspöki engedéllyel kirendeltettem Ácsra papoló káplánnak és segéd­tanítónak. Itt töltöttem 1 és Yt esztendőt. Ácsról a tatai egyházmegye Tatába rendelt segéd lelkésznek, a hol egyúttal a piaristák gymnásiumában a hittan oktatást is <*■ 258 ?f

Next

/
Oldalképek
Tartalom