Kránitz Zsolt (szerk.): „A késő idők emlékezetében éljenek…” A Dunántúli Református Egyházkerület lelkészi anyakönyvei 1823-1952 - A Pápai Református Gyűjtemények Kiadványai, Forrásközlések 12. Jubileumi kötetek 1. (Pápa, 2012)

Források - 2. I. sz. lelkészi anyakönyv

5. Bali János születtem Csajágon, Veszprém megyében 1816dlk év’ octóber 20kán. Iskolai pályám kezdettem Csajágon, végeztem Pápán, hol az első nyelvészeti iskolában egy évig tanitói hivatalt viselvén ezután Szilasbalháson 3 évig népiskola tanító voltam. Ennek végeztével a’ peremartoni egyházmegyében Enyingen segéd- lelkészségei foglalkozván, Lajoskomáromban rendes lelkésznek elválasztattam, és a’ nagy győri szabad királyi városban tartatott egyházkerületi gyűlésben fölszentel­tettem. 6. Erős Signond születtem Gyermelyen Komárom megyében 18l4J,k év szeptember 2kín. Iskolai pályámat kezdettem Pápán, folytattam Budán, Kocson, végeztem Debreczenben, honnan iskolatanítoi hivatalra kiléptem Gyomára Békés megyében, mely tanitói pályám alatt 1839dlk évben pap segédi hivatalba kibocsátattam, majd onnan e’ túl á dunai egyházkerületben a nagy tiszteletű tatai egyházmegyében 1842- dik évben által jöttem. Papsegédi hivatalt viseltem Kocson és Átson, míg végre Kis Igmándi lelkésznek elválasztattam, és nagy győri szabad királyi városban tartatott egyházkerületi gyűlésben felszenteltettem junius 14. 1847. 7. Bélavári István születtem Csurgón Somogy vármegyében 1821. Iskolai pályámat kezdettem Csurgón, végeztem Debreczenben. Iskolatanitó nem voltam. Papi segédi hivatalra á nagy tiszteletű belső somogyi egyház megyében 1846. elsőbb Merenyé- ben, azután Nagy Bajomba hívattam, míg végre gyöngyös melléki lelkipásztorságra meghívattam 1847. martius 12kén, és a’ nagy győri szabad királyi városban ugyan azon évben, 1847. Junius l4kcn tartott egyházkerületi gyűlésben fölszenteltettem. 8. Peti Sándor születtem Komlosdon Somogy megyébe 1811-ben. Iskolai pályámat kezdettem Csurgón, folytattam Pápán, és végeztem Debreczenben. 1837. nagy bajomi iskolai tanítóvá lettem, majd a’ belső somogyi egyházmegyébe káplánkodtam Kis Bajomba, Alsó Segesden, Ötvöskónyiba, Inkén, Kálmáncsán öt éveken keresztül. 1846lk évben magyar újfalui lelkipásztori hivatalra meg hivattam, és 1847ben a’ nagy győri egyházkerületi gyűlés alkalmával fel szenteltettem. 9. Nagy Károly születtem Kisfaludon Somogy megyében 18l6bin. Iskolai pályámat kezdettem Csurgón, vegeztem Pápán, innen a pilismarothi iskolatanitoságra ki- botsáttatam, azután inkei segedpap voltam. Innen 1847-ben Merenyében rendes papnak elválasztattam, és a Nagy Győr szabad királyi városban tartott egyhazkerületi gyűlésben fölszenteltettem. 144 <*•

Next

/
Oldalképek
Tartalom