Acta Papensia 2013 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 13. évfolyam (Pápa, 2013)

2013 / 4. szám - Szemle - Kurucz György: Keszthely grófja, Festetics György

Acta Papensia xiii (2013) 4. szám kamarai alelnök és főispán szerezte meg a grófi címet (1772); s fiára, gróf Festetics Györgyre hárult a feladat, hogy az elért pozíciókat megtartsa, s a vagyont tovább gyarapítsa. Festetics György utódáról, Festetics Lászlóról (1785-1846) nem kapunk pályaképet, de az elszórt utalásokból arra következ­tethetünk, hogy vele a családi karrier íve hanyatlásnak indult. A családi hagyomány és elvárás Festetics György számára előírta, hogy felsőfokú képzettség megszerzésével, a Habsburg-dinasztia szolgálatával, királyi hivatal vállalásával alapozza meg karrierjét. Ő a követelményeknek csak részben felelt meg: elvégezte a bécsi Collegium Theresianumot, kiváló felvilágosult műveltségre, gazdasági, katonai szakismeretekre, újabb nyelvek ismeretére és társadalmi kapcsolatokra tett szert, s apja akaratának megfele­lően a kamarai hivatali pályán helyezkedett el. Szabadkőműves páholytagsá­ga, apja befolyása és tehetsége magas hivatali tisztségre tették alkalmassá.1 Előbb Pesten, majd Zágrábban szolgált, de 1778-ban szakított az unalmasnak tartott kamarai szolgálattal és inkább a katonatiszti pályát választotta. Hu- szártiszti karrierjét azonban derékbe törte, hogy 1790-1791-ben a hazafias ellenzék oldalára állt: a zalai bandérium előtt hazafias beszédet tartott, rokon­szenvezett a Habsburgok detronizálásával és a Graeven ezred többi tisztjével együtt a magyar vezényleti nyelv mellett foglalt állást. Ezért kegyvesztett lett az udvarnál. A La tour dragonyosezredbe helyezték át, ezredét büntetésből Németalföldre (Brüsszelbe), majd Itáliába (Milánóba) vezényelték, amit meg­alázónak tartott és ezért 1791-ben királyi engedéllyel megvált a hadseregtől. Apja akaratának engedelmeskedett akkor is, amikor 1782-ben a család anyagi érdekeit szem előtt tartva Jakabházi Sallér Juditot (1765-1829), Sallér István nádori ítélőmester egyetlen örökösét, nagy hozomány várományosát kérte feleségül. Házasságkötés után felesége vele élt különböző állomáshelye­in, terhessége idején viszont Bécsben, Pozsonyban vagy Keszthelyen tartóz­kodott. Katonai szolgálata idején előbb apósa, az 1780-as évek végén pedig már öccse, Festetics János (1763-1844) irányította a birtokokat. Az 1790-es évektől házasságuk megromlott, az asszony Bécsben élt, majd 1805-ben hiva­talosan is elváltak. Sallér Judit rangjához illő eltartását és gyermekeik nevelé­sének költségeit a gróf biztosította. A szerző nem talált adatot arra, hogy a magányosan élő Festeticsnek más nővel lett volna kapcsolata. 1 Bécsi évei alatt lett tagja a Born Ignác udvari tanácsos főmester vezetésével működő Zur wahren Eintracht (Az Igaz Egyetértéshez) nevű szabadkőműves páholynak, amelyben a Bruder Heliconus nevet kapta. A keszthelyi Helikon ünnepségek elnevezése is szabadkőműves múltjá­ra emlékeztetett. A monográfia nem említi, hogy az 1790-es évek elején Zalaegerszegen műkö­dött A Jó Tanácshoz nevű páholy, amelynek tagjait (gróf Althan Mihály János főispánt, Spissich Jémos alispánt, Mlinarich Lajos másodalispánt, Pálóczi Horváth Ádám táblabirót, költőt stb.) jól ismerte, de a velük való kapcsolatáról jóformán semmit sem tudunk. [684]

Next

/
Oldalképek
Tartalom