Acta Papensia 2010 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 10. évfolyam (Pápa, 2010)

2010 / 3-4. szám - Újraolvasó - Gondol Gábor önéletírása

ÚJRAOLVASÓ Acta Papensia X (2010) 3-4. vármegyéből költözött a Dunántúlra. Gondol Zsigmond 1741-ben Zalacskán (Zemplén vm.) született, Sárospatakon, Miskolcon és Debrecenben tanult. 1765-től Szentgálon, 1767-ben Szentantalfán, 1768-től Nagypiriten, 1783-tól Felsőörsön, 1796-ban Inotán volt lelkész.15 Édesapja, Gondol Dániel 1779-ben született Nagypiriten (Veszprém vm.). Debrecenben tanult, majd néhány évi tanítás után 1806-ban édesapja mellett Inotán lett káplán, majd annak visszavonulása után, 1808-ban rendes lelkész. 1816-tól Balatonkisszőlősön, majd Balatonhenyén, később Mohán lelkészke- dett. 16 17 18 Gondol Gábor 1824. augusztus 24-én Balatonhenyén (Zala vm.) született, ahol édesapja református lelkész volt. A henyei, a mohai, majd a szentgáli elemi népiskolában tanult, s miután édesapja 1834-ben elhunyt, a pápai re­formátus kollégiumba került. Édesanyja, Debreczeni Zsófia 1835. március 7-én a grammatista osztályba íratta be. Szociális helyzete miatt beiratási díjat nem kellett fizetnie.'7 Kiváló képességű osztálytársai voltak: Csonka Károly, Gaál Péter, Halom Ádám, de ide járt ekkoriban Kerkapoly Károly, Jókai Mór, Koz­ma Sándor és rövid ideig Petőfi Sándor is.'8 A tanárok közül Bocsor István, Tarczy Lajos, Stettner (Zádor) György volt volt rá nagy hatással. Édesanyja Dániel bátyjával együtt a lelkészi pályára szánta, de mindkettő­jük világi karriert futott be. Gondol Gábor a gimnázium és az akadémia el­végzése után, 1843-tól jogot tanult, majd a joggyakorlatot és a királyi táblai jurátusságot követően 1846 októberében ügyvédi oklevelet szerzett. 1847-ben a Magyar Királyi Helytartótanácsnál lett fogalmazó, de 1848-ban a helytartóta­nács megszűnt, s ő a bizonytalannak ítélt forradalmi időkben nem akart mi­nisztériumi hivatalnok lenni, inkább Fejér megyébe költözött. Az 1850-es években bátyjánál lakott Baracskán, és ügyvédi tevékenységből, gazdálkodás­15 THURY 1893. 651. 16 THURY 1893. 652. 17 KÖBLÖS 2006. 572. 18 Antal Gábor Kerkapoly életrajzában Gondol osztálytársaiként említi - helyesen - Gaál Pétert, Kerkapoly Károlyt, tévesen: Jókai Mórt, Kozma Sándort. Vö. ANTAL 1892. 19. - 1838/39-ben a VI. éves gimnazisták közt találjuk, osztálytársa volt többek közt Gaál Péter, Halom Ádám, Szűcs Dániel, mindhárman a legjobb tanulók közé tartoztak. Vö. KÖBLÖS 2006. 265. Az eggyel alatta járó (V. osztályos) Kerkapoly Károly a későbbiekben rokonaként egyen­gette Gondol karrierjét. Kerkapoly osztályába járt Balogh Gábor későbbi ügyvéd (Köveskál), Pap Dénes későbbi történész (Veszprém). 1842/43-ban az akadémiai tagozaton, a III. évesek között együtt tanult Gaál Péterrel, Kerkápoly Károllyal, Halom Ádámmal, ekkor II. éves volt Balogh Gábor, Kozma Sándor és Pap Dénes. Vö. KÖBLÖS 2006. 286-287. 306 ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom