Acta Papensia 2010 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 10. évfolyam (Pápa, 2010)

2010 / 3-4. szám - Újraolvasó - Gondol Gábor önéletírása

UJRAOLVASO Acta Papensia X (2010) 3-4. bői tartotta el magát. 1860-ban Fejér vármegye első aljegyzőjévé választották. 1861-ben hivataláról lemondott, s a pápai jogakadémián a tételes jog tanára lett. Székfoglalóját 1861. november 4-én tartotta. 1869-ban Kerkapoly Károly hívására a honvédelmi minisztériumban lett államtitkár, 1872-től osztályta­nácsosi beosztásban dolgozott. 1886-ban nyugdíjazták, ebből az alkalomból miniszteri tanácsosi címmel tüntették ki.19 Nyugdíjas éveit Fejér vármegyei birtokán, háncsán töltötte. 1904. december 24-én, karácsony előestéjén a falu­ban tartott örömünnepen, amikor a szokásokhoz híven ostordurrogtatással és lövöldözéssel köszöntötték az ünnepet, egy ismeretlen tettes sörétes puskával agyonlőtte. Temetésére 1904. december 28-án került sor háncsán. Gondol Gábor puritán életet élt. A takarékosságot nem vitte túlzásba, hosszú hivatali pályája során mégis komoly vagyont halmozott fel, melyet — családja nem lévén — a pápai főiskolára hagyott. Már a halála után szárnyra kapott a hír, hogy 100 ezer koronánál többet érő, 385 magyar hold kiterjedésű háncsai birtokát a pápai főiskolára hagyta, unokaöccsének csak a haszonél­vezetet biztosította.20 A hagyatéki tárgyalására 1905. április 16-án, Szili János dunaadonyi közjegyző irodájában került sor, ahol a főiskolát Antal Gábor püspök és Barthalos István ügyész képviselte. Az eljárás során kiderült, hogy hagyatékának értéke 160 ezer koronára rúg. 21 A főiskola tulajdonjogát a já­rásbíróság 3130/1905. (július 12.) számú végzése alapján jegyezték be. A tanin­tézet 1905. november 23-án kért és kapott hiteles telekkönyvi másolatokat az örökölt ingatlanokról.22 Ezzel a hagyatékkal Gondol a pápai református kol­légium legnagyobb jótevője lett. Emlékét a főiskola méltóképpen ápolta. Az 1905. augusztus 20-án délelőtt félt tízkor kezdődő, Csizmadia Lajos főiskola igazgató által tartott istentiszte­let után Antal Gábor püspök avatta fel háncsán a nagy jótevő síremlékét. A megemlékezésen a dunántúli egyházkerület, a dunamelléki egyházkerület vértesaljai egyházmegyéjének, továbbá Fejér vármegyének a küldöttsége (Hu­szár Ágoston alispán vezetésével) is részt vett. A pápai kollégium nevében Faragó János főgimnáziumi igazgató „költői lendületű” beszéd kíséretében helyezte el a megemlékezés koszorúját. Az ünnepélyen a baracskai polgári 19 N. N.: Városunkban és vidékén. = PL 13 (1886) 40. sz. (október 3.) 160. 20 N. N.: Gondol Gábor 1824-1904. = DPL 15 (1905) 1. sz. (január 1.) 1. 21 N. N.: Gondol Gábor hagyatéka. = PL 32 (1905) 22. sz. (április 30.) 4. Az újság a hagyaté­ki tárgyalás időpontját május 17-ére tette, a telekkönyvi iratok szerint viszont 16-án történt. 22 DREL I. 5. a. A Gazdasági Tanács iratai. Alapítványi iratok. Gondol Gábor hagyatéki in­gatlanainak telekkönyvi másolatai, 1905. te 307 <6*

Next

/
Oldalképek
Tartalom