Acta Papensia 2009 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 9. évfolyam (Pápa, 2009)

Műhely – Adattárak - Bona Gábor: Pápai diákok a '48-as honvédsereg tisztikarában (Életrajzi adattár)

Adattár Apátkéri BOTTLIK JÓZSEF 1829. körül született Székesfehérváron, Bottlik János földbirtokos, egyházmegyei főgondnok és Pálffy Terézia fia volt. Val­lása: református. A Pápai Ref. Kollégiumban 1837. novembere és 1846. kö­zött tanult. A szabadságharc kitörésekor joggyakomok volt. 1849. január 16.- ával hadnagy lett a Tasnádon szerveződő 67. honvédzászlóaljban - feltehe­tően, már előbb is szolgált a honvédseregben - ahonnan április 30-án a Du- na-Tisza közén sorozott honvéd újoncok gyűlő helyéül kijelölt kecskeméti újonc-telepre helyezték át. Július 16-án főhadnagy lett a Dorozsmán szerve­ződő 130. zászlóaljban, mellyel augusztus 13-án Világosnál tette le a fegy­vert. 1858. április 2-án Pesten halt meg, özvegye Koós Ágnes volt. FORRÁSOK: Nagy Iván: Pótkötet 157., Kempelen Béla II. 405., Nemesi Évkönyv 1925-1926. 38., Közlöny 1849. 9. sz„ MÓL.: Hm. Ált. 1849. 11857., 26079. és 31335., HL.: 1848/1849 51/17., Pápai diákok 269., 303., 308., 588. és 890. Nemeskéri BÖGÖTHY SOMA (SAMU) Bögöthy Ferenc „mezei gazda" és Takáts Júliánna gyermekeként született 1825. március 13-án a Sopron me­gyei Nemeskéren. Evangélikus vallású volt. 1846/1848-ban tanult a Pápai Ref. Kollégiumba, ahol a jogot végezte. Valószínűleg 1848 júliusában állt be a Pesten alakult 2. honvédzászlóaljba, melynél a délvidéki, szerb felkelők elleni harcok során őrmester lett. Ez a zászlóalj, mint azt Bakos Pálnál már említettük, később a péterváradi várőrséghez került. A szintén itt szolgáló 32. Estei Ferdinánd gyalogezred 3. zászlóalját - mely 1848 őszén a császári hadseregtől csatlakozott az alakuló honvédsereghez - 1849 tavaszán császári érzelmű tisztjei elhagyták, ezért pótlásokról gondoskodni kellett. Április 1- jén így lett Bögöthy is hadnagy az említett alakulatnál. Június elején áthe­lyezték a Szabadkán szerveződő 101. zászlóaljhoz. Új alakulatával júliusban a Közép-Tiszai hadsereghez, majd a hónap végén a Szegednél összpontosí­tott fősereghez került, melynek kötelékében részt vett a Szegedtől Temesvá­rig tartó visszavonulás csatározásaiban, illetve az augusztus 9-én vívott te­mesvári csatában. Eközben július 16-án főhadnagy lett. Büntetésül 1849. szeptember 1-jén Sopronban besorozták a császári 48. gyalogezredhez. Itt 1853-ban alhadnagy, majd 1854-ben hadnagy lett. 1856. március 11-én azon­ban a hadbíróság „hűtlenség" vádjával megfosztotta rangjától és nemesi rangja elvesztése mellett 5 év várfogságra ítélte. Halálhírét, miszerint a volt '48-as főhadnagy, utóbb bírósági végrehajtó 1897. január 9-én Kapuváron elhunyt, családja gyászjelentésben olvashatjuk. FORRÁSOK: Szül. akv.: MOL A 2667., Pápai diákok 317. és 897., Közlöny 1849. 91., 94. és 129. sz., MÓL.: Hm. Ált. 1849. 25985., KAW.: Grundb. 48. LIR 1851-1860 36/130., Gyászjel.: OSzK. 324 Acta Papensia IX (2009) 1-4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom