Acta Papensia 2006 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 6. évfolyam (Pápa, 2006)

Műhely - Köblös József: „Keservesen panaszolkodni kénszeríttetünk…"

Műhely c. Extractus articulorum et diplomatum super religionis negotio in inclyto regno Hungáriáé conditorum. Auszug demjenigen Artikeln und Diplomaten, welche in Religionssachen in dem Erblichen Koenig- reich Ungarn sind errichtet worden. Kiadó, hely nélkül, 1790. 150 oldal. DREK K. II. 555. Az előbbi nyomtatvány későbbi, javított kiadása. A címlap hát­oldalán szereplő tulajdonosi bejegyzés szerint117 Bárkás Mihály akkori kis- és nagypiriti lelkész118 vásárolta, majd hagyatékának elárverezésekor 1823-ban a pápai kollégium könyvtára vásárol­ta meg.119 d. Kivonása azon Törvény-Tzikkeknek és Diplomáknak, mellyek a' Vallás dolgában Magyar Országon hozattattak. Fordittatott Tekintetes] idején. Megjelölve Szentkirályszabadján, 3753. február 36. napján. Az idősebbik Keresztúri Tuba István 1719-ben subscribált a sárospataki kollégiumban, 1728-ban ugyanott a seniori tisztséget töltötte be. Tanulmányait 1729-1730-ban a franekeri egyetemen folytatta. 1732-1735 között a pápai kollégium rektora, 1735-1763 között szentkirályszabadjai lelkész volt, 1749-től haláláig veszprémi esperes is. 1763-ban halt meg. Hollósi Ferenc 1696-1698 között a pápai, 1706-ban a sárospataki, 1707-ben a debreceni kollégiumban subscribált. 1717-1719 között köveskáli, 1721- 1723 között monoszlói és henyei, 1723-1728 között tótvázsonyi, 1728-tól kb. 1756-ig nemesvámosi lelkész volt. Kocsi Szőke János 1719-ben subscribált a debreceni kollégiumban, majd 1729-ben a baseli, 1730-ban a zürichi, 1731-1732-ben a berni, végül 1732-ben újra a baseli akadémián tanult tovább. 1733-1743 között kenesei, az 1750-es években várpalotai, 1763-ban vörösberényi lelkész volt. Hollósi Mihály 1715-1718 között subscribált a pápai, 1724-ben a sárospataki kollégiumban. 1730-ban győri rektor volt, majd 1733-ban a franekeri egyetemen tanult tovább. 1735-1738 között vörösberényi, 1743-1763 között kádártai lelkész volt. 1767-ben halt meg. Bekényi István Mikófalván született, 1720-ban a marosvásárhelyi, 1725 körül a sáros­pataki kollégiumban subscribált. 1731-ben szentpéteri rektor lett, majd 1734-ben a franekeri egyetemen tanult tovább. 1735-1741 között alsóörsi, 1741-1747 között kajári, 1747-1751 között csopaki, 1754-ben polgárdi lelkész. 1768-ban halt meg. KÖBLÖS-KRÁNITZ 2005. 48., 55., 84., 85., 95. 117 Michaelis Bárkás 1790. vagyis Bárkás Mihályé 1790. Ils Bárkás Mihály 1768-1771 közt pápadereskei, 1771-1773 közt adorjánházai, 1773-1783 közt bakonyszentkirályi, 1783-1786 közt kercai, 1786-1787 közt nagyacsádi, 1787-1791 közt nagy- és kispiriti, 1791-1796 közt pedig egyházasrádóci lelkész volt, 1796-ban, 52 évesen halt meg. DREL I. 1. u. A dunántúli református egyházkerület egyházközségeire vonatkozó cédula­gyűjtemény. Pápadereske, Adorjánháza, Bakonyszentkirály-Csesznek, Egyházasrádóc. TÓTH 1927. 16., 31., 50., 57., 61., 75. PATAKY 1990. 162. 119 A kötéstábla belső oldalán: Liber illustrissimi Collegii Reformati Papensis, in auctione Bárkásiána in rationem thecae e reliquis exemptus die 25“ Februarii 1823. Signavit Antonius Kiss manu propria, huius thecae bibliothecarius. Magyarul: A pápai református kollégium könyve, a Bárkás-féle árveréskor lett a maradékból kiemelve a könyvtár számlájára 1823. február 25. napján. Megjelölte Kiss Antal, ezen gyűjtemény könyvtárosa saját kezűleg. A kollégiumi könyvtár leltárkönyvében a kötet az 1823. évnél az adományozott könyvek közt szerepel, az adományozó nevét és az adomá­nyozás napját feltüntető rubrikák üresen lettek hagyva. DREKK O. 903. 136. 22 Acta Pafensia VI (2006) (1-4.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom