Acta Papensia 2004 - A Pápai Református Gyűjtemények Közleményei 4. évfolyam (Pápa, 2004)

3-4. szám - Forrásközlés - Mezei Zsolt: A Dunántúli Református Egyházkerület statisztikája 1817-ben

Forrásközlés Secularis Fő Nótárius, Tettes Pázmándy Dienes19 Tábla Biró Tiszteletes Búzás Pál,20 a' Pápai Egyházi Megye Esperestye, és Tapóltzafői Prédikátor. Tiszteletes Vásárhelyi Sámuel21 a' Belső Somogyi Egyházi Megye Espe­restye, és Csokonai Prédikátor. Tiszt: Vecsei Miklós22 a' Tatai Egyházi Megye Esperestye, és Kotsi Pré­dikátor. Tiszt: Szalui Mihály23 Drégel Palánki Egyházi Megye Esperestye és Szokolai Prédikátor. Tiszt: Fábián ]ósef4 a' Veszprémi Egyházi Megye Esperestye és Tót- vásonyi Prédikátor. Tiszt: Katona Mihály25 a' Rév Komáromi Egyházi Megye Esperestje és Bútsi Prédikátor. 18 Tóth Ferenc (1768-1844) 1801-től teológiai tanár Pápán, az egyházkerület 1816-ban főjegy­zővé választotta. 1817 tavaszától pápai lelkész, 1823-től a pápai egyházmegye esperese, 1827 nyarától az egyházkerület püspöke volt. Vö.: BENEDEK Sándor: Tóth Ferenc gyakorlati theo- lógiája: tanulmány a gyakorlati theológia köréből. Debrecen, 1933. (Theologiai tanulmányok 30.) 19 Pázmándy Dénes, idősb (1781-1854) jogász, politikus. 1802-ben Komárom vármegye szolgá­latába lépett, alügyész, majd 1810-től főszolgabíró lett. Az 1825/27. évi, és a többi reformkori országgyűlésen Komárom vármegye követeként vett részt. 1837-ben a Dunántúli Református Egyházkerület világi főgondnokává választották. 1848-ban a magyar kormány Fejér vármegye főispánjává nevezte ki, s így a főrendiháznak is tagja lett. Részt vett a Honvédelmi Bizottmány munkájában, de Debrecenbe már nem ment el. Baracskai (Fejér vm.) birtokán élt haláláig. 20 Búzás Pál tapolcaföi, később csöglei lelkész 1795-1823 között volt a pápai egyházmegye esperese. ZOVÁNYI Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. (3. jav., bőv. kiad.) Szerk. Ladányi Sándor. Bp., 1977. 457. (A továbbiakban: ZOVÁNYI 1977.) 21 Vásárhelyi Sámuel csoknyai lelkész 1807-1827 között volt a belsősomogyi egyházmegye esperese. ZOVÁNYI 1977. 64. 22 Vecsei Miklós kocsi lelkész 1814-1820 között volt a tatai egyházmegye esperese. ZOVÁNYI 1977. 623. 23 Szelni Mihály szokolyai lelkész 1807-1820 között volt a drégelypalánki egyházmegye espe­rese. ZOVÁNYI 1977.157-158. 24 Fábián /ózséf (1761-1825) a veszprémi egyházmegye esperese (1805). Debrecenben, Géni­ben és Bernben tanult, Nagyszokolon, Vörösberényben és Tótvázsonyban lelkészkedett. Érdek­lődött a természettudományok iránt, több ilyen jellegű művet írt és fordított. Nevéhez fűződik az első magyar nyelvű protestáns teológiai folyóirat, a „Prédikátori Tárház" (1805-1808) szer­kesztése és kiadása. Életéről és munkásságáról bővebben: HUDI József: Fábián-emlékkönyv: Fábián József (1761-1825) református esperes pályafutása. Pápa, 2001. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 4.) 25 Katona Mihály (1764-1822) lelkész. 1782-ben togátus diák lett Debrecenben, 1788-ban a grammatisták, majd a rhetorok és logikusok tanitója. 1790-ben főiskolai könyvtárnok és 1792. szeptembertől 1793. márciusáig szeniorságot is viselt. Ekkor külföldre ment és Odera-Frank- furtban (Poroszország) az egyetem hallgatója volt, ahonnét visszatérve, meglátogatta 1796-ban a jénai és az erlangeni egyetemet is. A komáromi református egyház meghívta tanárnak, de 1803- ban tanári állását a búcsi (Komárom vm.) lelkészséggel váltotta föl. 1807-ben egyházkerületi tanácsbírónak, 1811-ben aljegyzőnek, 1812. októberében szeniornak választották meg. Meghalt 1822. május 9-én Búcson. — Munkái: Búcsúzó prédikáczió, mellyel a rév-komáromi reformatum Acta Papensia IV (2004) 3-4. 139

Next

/
Oldalképek
Tartalom