MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1975. február 7.

2/133. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-50. • 1975. február 7. - Napirend: - 1. A megyei pártbizottság írásos jelentése a küldöttértekezletnek a X. kongresszus óta végzett munkáról. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 1-14.

MSzMP Pest megyei Bizottsága Budapest. XII. Hagy Jenő u. 5 Szigorúan bizalmas! Készült: 2 pld-ban Jegyzőkönyv Készült: 1975. február 7-én megtartott megyei pártbizottsági ülésen. Jelen vannak: a megyei pártbizottság tagjai /58 fő, igazoltan távol 7 fő/ a fegyelmi bizottság tagjai, meghívott elvtársak. Jámbor elvtárs üdvözli a megjelenteket, a pb ülést megnyitja. Egyetlen napirendre tesz javaslatot: I. Jelentés a megyei pártértekezletnek a Pest Megyei Pártbizottság tevékenységéről az MSzMP X. kong­resszusa óta'., A végrehajtó bizottság napirendjét - melyet meg­tárgyalt - Írásban eljuttattuk az elvtársaknak, s ez a munkaterv szerinti napirend. Ez a megyei pártértekezlet elé készült. Erről bővebbet Cser­venka elvtársnő mond. Mielőtt tovább mennénk, bejelentem, hogy most foly­nak már a pártértekezletek. Biró elvtárs már ilyen pártértekezleten vesz részt, ezért nincs most je­len a pb ülésen. Megkérdezem az elvtársaktól, hogy az irásban mega­dott napirenden tul van e más javaslat? H i n c s . Megkérem Cservenka elvtársnőt, tartsa meg a vita­indító szóbeli beszámolóját. Cservenka Perencné elvtársnő: Kedves Elvtársak! Szeretném az elv­társakat tájékoztatni, hogy a megyei pártértekezletünkön vendégünk lesz: Győri Imre elvtárs a Politikai Bizottság, a Központi Veze­tőség részéről. Lázár György elvtárs, a Tervhivatal elnöke, Horgos Gyula Kohó- és Gépipari miniszter, Dr. Szabó Zoltán nyugdíjas miniszter, a Magyarok Világ­szövetségének főtitkára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom