MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1974. június 26.

2/126. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-12. • 1974. június 26. - Napirend: - 3. A megyei pártbizottság hatásköri listájának módosítása. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 2-3.

2.napirend: Jámbor elvtárs kiegészítőjében elmondja, hogy a VB megtárgyalta és az ismert módosításokkal elfogadta a II.féleves munkatervet. Az I. féléves munkáról értékelést nem adunk, majd azt az év végén tesszük meg. Határozat: A pártbizottság a munkatervet egyhangúlag elfogadta. 3./napirend: Jámbor elvtárs kiegészítőjében elmondja, hogy a KB.1973«nov.28-i káder- és személyzeti munkáról szóló határozata, valamint a megyei PB intézkedési terve alapján a VB felülvizsgálta a megyei PB hatás­köri listáját és módosítására teszünk javaslatot. A javaslat előkészítésénél szem előtt tartottuk, hogy a párt hatás­körök rendezésének jelentős szerepe van a hatásköri jog érdemibb és tartalmasabb gyakorlásában. Pontos célja a rendezésnek, hogy biztositsa a szükséges feltételet a hatáskörből adódó kötelezettsé­gek ellátásához, növelje a pártszervek felelősségét és az állami, gazdasági vezetők önállóságát a káderpolitikai elvek gyakorlati megvalósításában, a személyi kérdések eldöntésében. A hatásköri lista módosításánál a titkári hatásköröket megszüntettük es személyi kérdésekben döntési joga csak a PB-nak és a VB.nak marad. A javaslat megtételénél törekedtünk a több pártszerv hatáskörébe tartozás megszüntetésére, illetve csökkentésére is. Kettős párt­hatáskőrbe tartozást csak a legjelentősebb választott államhatalmi és választott pártvezetői tisztségek esetében tartjuk indokoltnak. Törekedtünk, hogy /párt,állami,tömegszervezeti,gazdasági,kultúrális/ a legfőbb funkciók a megyei PB hatáskörébe tartozzanak. A megyei PB hatásköri listájában szereplő funkciók száma az előző rendezés során, 1971-ben nagy mértékben csökkent. így jelenleg a hatáskör nagyobb arányú csökkentési már nem lehetséges. Eddig a megyei PB, VB és a titkárok hatáskörébe - a testületek tagjain tul - 19o funkció tartozott. A jelenlegi javaslat szerint / ugyancsak a testületi tagokon tul/ PB hatáskörbe 3o, VB hatáskörbe 127, összesen 157 funkció tartozik. 33 funkció az amelyet alsóbb pártszervek hatáskörébe, esetleg alap­szervezetek véleményezési jogkörébe javaslunk utalni. Ezek elsősor­ban megyei állami szervek helyettes vezetői és néhány gazdasági egység vezetője. Az alsóbb pártszerv hatáskörébe utalás nem jelenti e funkcióba,vagy az azt betöltő személyek beosztásának, vagy munkájának kissebbrendü­ségét.Azt jelenti csupán, hogy az adott szintű pártszervek tényle­gesen a párt, gazdasági és társadalmi élet kulcsfontosságú vezető funkciót tartják hatáskörükben, de ezt olyan igénnyel, hogy az összes hatásköri követelményeknek megfeleljen. A helyettesi funkciók le­adása növeli az állami, gazdasági vezetők egyszemélyi felelősségét, beosztottaik kiválasztása, nevelése, szakmai, politikai fejlődése biztosításában. A megyei PB hatásköri listája alapján a járási jogú PB-ok,közbe­eső párt szervek a megyei PB határozatának megfelelő ütemben módo­sítják káderhatáskörüket, az alapszervezetek az év végéig fejezik be a véleményezési jegyzékek módositását. A megyei PB e munkában útmutatást és segitséget nyújt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom