MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1974. február 22.

2/123. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-41. • 1974. február 22. - Napirend: - 1. A mezőgazdasági termelőszövetkezetek fejlődése és a szakosodás tapasztalatai a Dabasi járásban. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 1-9.

Készült; 2 példányban ! Szigorúan bizalmas ! J e g y z ők ö n y v Készült az MSZMP Pest megyei Bizottság 1974. február 22-i pártbizottsági ülésen Jelen vannak; PB tagok, az PB tagjai és a meghí­vott elvtársak /melléklet szerint/ Napirend - A mezőgazdasági termelőszövetkezetek fejlődé­se és a szakosodás tapasztalatai a dabasi já­rásban. Előadó: Ihászi József elvtárs Biró Perenc elvtárs szeretettel üdvözli a pártbizott­ság, a fegyelmi bizottság, az osztályvezetők, az apparátus, a járási, városi pártbizottság tagjait és a meghívott elvtár­S cl 1c £1 "t • Javaslatot tesz a napirend megvitatására. PElkéri Ihászi elvtársat, hogy az Írásban kiadott vitaanyag­hoz a szóbeli kiegészítőjét tegye meg. /csatolva a jegyzőkönyv mellé/ Hozzászólások Guba Pál elvtárs - Monor járási Pártbizottság titkára Az irásos anyagot és a szóbeli kiegészítést nagyon színvonalasnak tartom. A magam részéről a dabasi járást csak az elhangzottak alapján ismerem, a monori járásról kívánok egy-két gondolatot felvet­ni. Magyar Szocialista Munkáspárt Pest megyei Bizottsága Budapest,XII., Nagy J. u. 5«

Next

/
Oldalképek
Tartalom