MSZMP Pest Megyei pártbizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1972. szeptember 27.

2/112. ő. e. Pártbizottsági ülés. 1-39. • 1972. szeptember 27. - Napirend: - 1. A tanácstörvény végrehajtásának tapasztalatai. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 1-4.

A beszámoló nagyon reálisan vetette fel a problémákat. Véleménye szerint a legtöbb gond a káderek kiválasztásánál van. Pest megye közelsége a fővároshoz, sajnos igen sok jó kádert elvisz. A járási hivatalok még ellátják feladatukat, de a községi azinten már komoly bajok vannak. A legégetőbb feladatunk most - mint már a felszólalók is emiitették - az anyagi kérdés. Ezt csak úgy lehet megoldani, ha az államigazgatási szerveknél dolgozók bérét rendezzük. Boross Gyuláné elvtársnő Pelhivja a figyelmet az alsóbb szintű tanácsok gyenge munkájára, mely összefügg az anyagi juttatással. Mert ha összehasonlitjuk egy üzemi és egy tanácsi dolgozó fizetését, bizony nagy különb­séget tapasztalunk. Meg kellene találni annak lehetőségét, hogy a gyakorlati munkát másképp birálják el. Természetesen nem hanyagolható el ezen dolgozók rendszeres to­vábbképzése sem. Lakatos Béla elvtárs Véleménye szerint komoly következtetések levonása meggondolandó, hiszen kevé idő telt még el; az uj tanácstörvény megjelenése óta. A legnagyobb probléma a káderkérdés. Az újonnan beállított fiaT talokat még nevelni kell a munkára, az elvégzendő feladatokra. A gyakorlati munkát sajnos nem tanulják meg a fiatalok az iskola­padban. dr Bozóky István elvtárs Egyetért a beszámolóval és javasolja elfogadásra. Jónak tartaná a megyei továbbképző intézet létrehozását, mert ez elősegitené az alsóbb szintű tanácsi apparátus rendszeres képzését. Pelhivja a figyelmet az ifjúságvédelemre tanácsi vonatkozásban. Havasolja, hogy a telekrendezési ügyeket, - mely teljesen a ta­nácsok munkájához tartozik - hogy adják át, s ne az adott járás végrehajtó bizottsága döntsön. Javasolja, hogy az 1. és 2. pontba fogalmazzák bele a tanács VB titkár szerepét, feladatkörét. d r Mondpk Pál elvtárs Gondolom különösebb összefoglalóra nincs szükség, hiszen a tanács­törvény végrehajtásán még sokat kell dolgoznunk. A hozzászólók megerősítették a beszámolóban elmondottakat és felhívták figyel­münket a meglévő problémákra. Megemlítették pl.: a járási bizott­ságok és megyei tanács kapcsolatát, középtávú tervek végrehajtá­sát ezenbelül a tanácsok szerepét ebben, járási pártirányitást, falugyűléseket, s még sorolhatnánk tovább a gondolatot. Többen szóltak a káderutánpótlásról,mely egyik legfontosabb fe­ladatunk .

Next

/
Oldalképek
Tartalom