MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1959. november 9.

Napirend: - 1. Jelentés a tsz-pártszervezetek helyzetéről és munkájáról. - - Szerkesztett jegyzőkönyv. 2–9.

a párt politikáját, próbálják megnyerni őket a pártszervezet munkájához. Egyetért a Tsz. párttitkárok iskoláztatásával, véleménye szerint nem lenne jó megoldás, ha az iskola időtartamára a Tsz, fizetné a titkárt, ez rossz hangulatot keltene a Tsz, tagság körében. Jobb megoldásnak tartaná, ha a Tsz, titkárokat az iskolán eltöltött időre az iskola, vagy tanfolyam vezetőségétől kapná a fizetést. Feltétlenül szükségesnek tartja érvényesíteni azt az elvet, hogy a Tsz, titkárokat csak nagyon indokolt esetben vonnák ki a munkából, akár értekezletről, akár tanfolyamról, vagy másról van is szó, Kurucz elvtárs: Egyetért az előterjesztéssel, helyesen, jól van összeállítva. Elmondja, hogy tapasztalatai szerint a Tsz, községekben nagyobb lehe­tőség van a pártépitésre, mint a kisebb tsz-ek-ben, ahol a tagság jó része fegyelmezetlen, isznak, stb. Az MDP, tagokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy aáluk a "Buza kalász" tsz-ben az ottani pártszervezet -öntevékenyen - összehivta azt a 8 embert, akik tagjai voltak az MDP-nek, beszélgetésre, /ezt ennek a 8 elvtarsnak a kérésére tette/. Hasznos dolognak tartaná, ha a rendes, becsületes emberekkel foglal­kozáának a Tsz, pártszervezetek, különösen most, hogy a Tsz, mozgalom fejlődésével közelebb kerültek a párthoz. Egyetért a nőtanács problémájával, tapasztalata, hogy a Tsz-ek-ben no-tanács alakulása jó hatással van a tsz, asszonyokra. Javasolja bevenni a határozatok közé, hogy tsz, pártszervezetek az agronómusra nagy figyelmet fordítsanak, - amennyiben párttag, a vezető­ségbe is válasszák be, A tsz, pártitkárokkal kapcsolatban megjegyzi, hogy csak nagyon indo­kolt esetben kell elvonni a Tsz,-tői. Ha a járási Bizottságtól ki is mennek a Tsz-be, a titkárt ne az irodára hivják be, hanem menjenek ki a munkaterületére, ahol a titkár elvtárs dolgozik, és ott kell segít­séget nyújtani. Marosi elvtárs; Elmondja, hogy a KB, az 5 hónaposnál rövidebb idejű pártiskolákat meg­szüntette, a megyei Agit, osztalynak az a terve, hog^ 2 hetes, vagy 1 hónapos tanfolyamot indit, mely tanfolyamon a titkár elvtársakkal megismertetik a legfontosabb kérdéseket, áttanulmányozzák velük a kongresszusi anyagot. Épületet tudnának szerezni, az anyagi lehetőség meg van, tematikát is ki dolgoznáh. a PTO-val közösen, előadót is tud­nának biztositani. Arra viszont nincs lehetőség, hogy a tsz, titkáro­kat a megyei PB, fizesse. Egyetért azzal, hogy a volt MDP, tagokkal egyénenként beszélni kell, akik érdemesek a partba való felvételjtejt, Egyébként 1957* májussal le­zárta a Párt az MDP, ügyet, igy összehivni megbeszélésre őket nem javasolja, Matusek elvtárs! Véleménye, hogy a jelentés nem húzta eléggé alá a tsz, pártszervezetek­kel kapcsolatban, hogy politikailag ezek a szervezetek nagyon elmara­dottak, pl, Váchartyáni tsz-ben a párttagok az ellenforr, idején ásót, kapát ragadva védték a tsz-t, megakadályozták a felbomlását, de az MSZMP-be nem léptek be. Egyes tsz-ekben a pártszervezet, a párttagság nem érti a tsz, szervezés jelentőségét, hallani sem akarnak arról,

Next

/
Oldalképek
Tartalom