MSZMP Pest Megyei végrehajtó bizottsági üléseinek jegyzőkönyvei és mellékletei 1959. szeptember 14.

Napirend [Hiányzik a jegyzőkönyv.]: - 2. Az adminisztratív osztálynak a BM-szervek pártbizottságaira, végrehajtó bizottságaira és a függetlenített titkárokra vonatkozó előterjesztése. - - Előterjesztés. 8–15.

JJ3Z - 8 ­A járási pártbis ot tság javaslatával egyetértésben -ja/c.soljuk a mono­ri járási BM-szervek függetlenített titk.rának Galb.es Ferenc r. fhd elvtársat, aki a monori kapitányság olitikai helyettese, 1950 óta párttag, 5 hónapos pártiskolát végzett, n .aszc származású, eredeti foglalkozása mezőgazdasági mun?:ás, 1929-ben született, 1949 óta tel­jesit szolgálatot a BM-ben. A áagykátai j rás i BM-szervek pártvezetőségéhez 4 alapszervezet fog tartozni, függetlenitet j ti ;k ,ri status biztosítva van, A rurási pártbizottság javaslatával egyetóértésben javasoljuk a na ^ kátai járási BM-szervek füg g;tlenit :t • titkárának Goblyös Béla rhdgy elvtársat, aki a nagykátai kapitányság politikai helyettese, 1946. óta párttag, 7 hónapos pártiskol .t végzett, pará zt származású, é­redeti fo ,1 Ikozása nezőgahd sági munkás, 1927-ben születeti;, 1957 óta teljesit szolgálatot a BM-ben. A ráck ev e i járási BM-szervek pártvezetőségéhez 6 alapszervezet fog 'tartó zn , függetlenített titkári státus biztositva van. A járási pártbizottság javaslatával egyetértésben javasoljuk a rác­kevei járási BM-szervek függetlenitete titkárának Bányai Zoltán r. szds. elvtárs .t, aki a kapitányság politikai helyettese, 1945. óta" páittag, 5 hónapos pártiskolát végzett, unk\s származású, eredeti foglalkozása ó.ás segéd, 1921-ben szüle .ett, 1945 óta teljesit szol­gálatot a BM-ben. A szentendre i .1 rási BM-szervek pertvezetőségéhez 5 alapszervezet fog tartoznü^" f^'gge"Elenitett titkári státus biztositva "van. A járási pártbizottság javaslatával egy t'.rtésben jsrsrasoljuk a szent­endrei járási BM-szervek függetlenített titkárának Rotter József r. hdgy. elvtársat, aki a rendőrkapitányság politikai helyettesé. 1945. óba párttag, 1 éves pártiskolája van, paraszt származású, eredeti foglalkozása mezőgazdasági munkás, 1928-b n született, 1957 óta tel­jesit szolgálatát a BM-ben. A szobi j rási BM-szervek pártvezetőségénez 6 alapszervezet fOg 'tartozni, '~íüggc.t lenitett' titkári státus biztositva van, A járási pártbizottság javaslatával egyetértésben javasoljuk a szo­bi j .rási BM-szervek függetlenített titkárának Hegyesi István hdgy. elvtársat, aki a m rianosztrai börtön parancsnokénak politikai helyettese, 1953 óta párttag, 5 hónapos pártiskolát végzett, ma­kás származású, eredeti fogialkoz s hoggesztő, és póksegid, 1924­ben született, 1952i óta teljesit szolgalatot a B. -ben. A vrianosztrai börtön függetlenített titk rának személyére a já­rási pártbizottság eddig még javaslatát nem tette meg. Függetlenített titkári status nio.es biztositva a na .ykőrösi BM-szer­vek részére. A városi pártbizottság titkárának az a kérése, hogy a megyei pártbizottság tegyen javas1 tot a fü getlenitatt titk ri stá­tus biztosítására a Belügyminisztérium felé. ORSZÁGOS LEVÉLTÁR t

Next

/
Oldalképek
Tartalom