Tanulmányok Pest megye múltjából III. - Pest Megye Múltjából 14. (Budapest, 2009)

3. Berényiné Kovács Gyöngyi: A magyar nyelv terjedése a reformkori Pest megye oktatásában (1831–1847)

BERENY1NE KO VA CS G YONG YI 1838-ban valamennyi iskolát fenntartó felekezet képviselőit bevonták a munkálatokba. A bizottság elnöke továbbra is Dubravitzky maradt. A küldöttek név­sorát vizsgálva megállapítható, hogy Széchenyi István és a három Károlyi gróf mellett a Keglevichek, a Podmaniczkyak, Orczyak és Feketék személyében a megyei arisz­tokrácia is képviselve volt, rajtuk kivül csak a vármegye tisztségviselői vettek részt a küldöttség munkájában. 1 A küldöttség másodelnöke Simontsits János másodalispán, az új tagok Rosty Albert, Bánfy Pál báró, Kubinyi Ferenc, Csehfalvy József, Ilkey Sándor táblabíró, Kossuth Lajos, Török Pál, Kalocsa László, Bakos Ambrus, Ladányi Sándor, Kun János, Szabó Sándor, Varga János, Bloch Móric voltak.40 Az átszervezés után is csak időleges élénkülés jellemezte munkájukat. Főbb feladatnak a magyar nyelv oktatását tartották, mind a felsőfokú, mind a falusi isko­lákban. Mindemellett újra meg újra szorgalmazták egy falusi iskolamestereket képző műegyetemi intézet felállítását is.41 * * 1841-ben az Egy 'a Magy ar Nyelv Terjesztésére Ugye!lő [...] Állandó) Me­gyebeli Kiküldöttség Népnevelési küldöttségnek keresztelték át. Ekkor át is szervezték a működését, és új tagok csatlakoztak hozzá: Szaniszló Ferencz nagyváradi kanonok, Schedius Lajos királyi tanácsos, Tretter György és Koleda András.4~ Ebben az évben a fent említett problémák orvosolására a megye pénzalapot kívánt létrehozni. Az előzményekhez tartozott, hogy a népnevelésre, valamint a ma­gyar nyelv terjesztésére hivatott küldöttség a szolgabírói jelentések alapján feltérké­pezte az elemi iskolák állapotát,44 ezekből látható, hogy 23 741 iskolaköteles gyermek helyett alig fele, 10 669 járt csak iskolába. A szolgabírói jelentések alapján a megye vezetőségét a júniusi és a novemberi közgyűlésen kellett tájékoztatni. A deputáció vezetőségében 1843-ban változás történt, mivel Ráday Gedeont országgyűlési követté választották, ezért a Népnevelési küldöttség ideiglenesen elnök nélkül maradt. Az egybegyült rendek felkérték Patay József táblabírót, hogy az or­szággyűlés befejezéséig helyettesítse Rádayt, a későbbiekben, a követ visszérkezese után pedig másodelnök maradjon.44 A bizottság további tagjai: „kalocsai kanonok Nehilxi. Klenézay Antal. Nikovich budai görög nem egye­sült vallásit Jöesperes, báró Mezey György, gr. Teleky Sámuel, gr. Károlyi István, gr. Széchenyi István, gr. Károlyi Lajos. gr. Károlyi György, gr. Ráday Gedeon, gr. Benyovszky Zsigmond. Merev László. Gosztonyi Miklós. Jankovich Miklós. Fáy András. Benyovszky Péter. Patay József. Tahy Károly. Szentkirályi Móric. Zlinszky János, báró Rákóczy Endre. Nyáry Pál. Eötvös Dénes. Polgár Mihály. Dobos Józsii. Sárkány Sámuel. Szekáls József. Nedits Demeter. Bach." PML IV. 3-a/l. 1838:4073. *' „Rosty Albert. Bánfy Pál Báró. Kubinyi Ferenc, Csehfalvy József Ilkey Sándor táblabiró. Kossuth Lajos. Török Pál. Kalocsa László. Bakos Ambrus. Ladányi Sándor. Kun János. Szabó Sándor, és I tirgha János, nemkülönben Bloch Móric urak neveztetvén oda útasiltatott a küldöttség, hogy minél előbb összeülvén az e képp megyeivé tett terv foganatba vétele tekintetéből tegye meg a ' szükségeseket, s a vállalat megindítá­sa után havonként legalább egyszer összeülvén, minden évnegvedes közgyűlésre okvetlen tudósítást te­gyen. " PML IV. 3-a/l. 1841:1 112. 41 1836-ban már beterjesztették, de a király elutasította. A megye közgyűlésen 1836 júniusában tárgyalták ismét az ügyet. PML. ÍV. 3-a/l. 1836:2579. 4- PML IV. 3-a/l. 1841:1 145. 41 PML IV. 3-a/l. 1838:4073. 44 PML IV, 3-a/l. 1843:3112. 87

Next

/
Oldalképek
Tartalom