Tanulmányok Pest megye múltjából III. - Pest Megye Múltjából 14. (Budapest, 2009)

3. Berényiné Kovács Gyöngyi: A magyar nyelv terjedése a reformkori Pest megye oktatásában (1831–1847)

A magyar nyelv elterjedése a Népnevelési küldöttség vizsgálatainak tükrében Az 1831:313. számú közgyűlési határozat értelmében felállított küldöttség feladata a nyelvi rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése lett. Ennek érdekében kötelezték a szolgabírákat, hogy készítsenek jelentést.Végtére oda utasítatandoknak gondolná ezen kiküldöttség mind­nyája megyebeli fő- és allszolgabírák urakat, hogv minden megyebeli mezővárosokban és helységekben esztendőnként a' húsvéti ünnepek előtt az oskolákban exament (vizsga) tartattván azon vág}’ személyesen jelen légyének, vág}’ legalább esküdjeiket okvetlenül való megjelenésre utasítsák és a' szomszédságban lakozó megyebeli táblabírák urak közzíil is valakit hívjanak meg és a ’ tapasztalandokról a ’ fentebb előadottakra eszközőltetthesék tekin­tetéből az állandó kiküldöttségnek tegyenek jelentést. ’45 A magyar nyelv terjedésének számos akadálya volt. Ezeket a szolgabírák által készített jelentéseket összesítve - az alábbiak szerint csoportosították: a nyelv különbözősége, alkalmas tanítók és korszerű iskolai könyvek hiánya, a szülőknek nem volt pénze sem a tanító fizetésére, sem a tankönyvek megvásárlására,- a tankötelezettség elmulasztása, helyette a gyerekek a mezőn szüleiknek segítettek, a szülök rossz példamutatása.40 Gyakorta előforduló kérés volt a közgyűlési jegyzőkönyvekben, hogy a küldött­ség tegyen végre jelentést az eddigi működéséről. A Népnevelési küldöttség későbbiekben sem sietett beszámolni tevékenységéről, ezért határozott újra meg újra a közgyűlés arról, hogy a küldöttség az 1842. novemberi közgyűlésen mutassa be eddigi munkálatainak eredményét.47 Nemcsak a deputáció jelentései, hanem a magyar nyelv teijedéséről szóló szolgabirói jelentések is fokozatosan elmaradtak. Helytelenítették, hogy a főszolgabírók Miskey Imre kivételével - 1835 óta nem jelentettek.48 Az 1832 és 1836 között keletkezett tudósítások gyér száma miatt a közgyűléseken nem kerülhetett sor a magyar nyelv oktatá­sát előmozdító tárgyalásokra.49 Ezért újabb rendelettel kötelezték a fő- és alszolgabírákat, hogy az iskolák állapotáról félévente tegyenek jelentést.50 Elvben ezután minden év végén kötelesek voltak beszámolni, elsődlegesen a helységek nemzetiségi megoszlásáról, ami azonban nemcsak a diákokra, hanem a felnőtt lakosságra is kiterjedt. Fel kellett mérniük továbbá, hogy az egyházi vezetőkhöz intézett 1832. évi megkeresés szerint a vegyes anya­nyelvű helységekben is tartanak-e magyar nyelvű prédikációt, illetve tájékoztatást kértek arról is a szolgabíráktól, hogy az iskolás gyerekek a magyar nyelv elsajátításában milyen jelentős lépéseket tettek."1 A MAGYAR NYELV TERJEDÉSE A REFORMKORI PEST MEGYE... ______________ 4 5 PML IV. 3-a/l. 1841:836. 4" PML IV. 3-a/l. 1838:4073. 47 PML IV. 3-a/l. 1842:4651. 4* PML IV. 3-a/l. 1838:5715. 49 PML IV. 3-a/l. 1835:4985. 5,1 PML IV. 3-a/l. 1844:908. 51 PML IV. 3-a/l. 1838:5715. 88

Next

/
Oldalképek
Tartalom