Kerényi Ferenc: Pest vármegye irodalmi élete (1790-1867) - Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 3. (Budapest, 2002)

Függelék

szép indulatiba újonnan ajánlanánk, mély tisztelettel vagyunk Pesten Szent György hava 8— 1845. A’ Tfekintejtes Társaságnak alázatos szolgáji Puchói, és Csókái Marczibányi Lajos mp. [manu propria] mint Családunk öregbike, a többi Család Tagjai, úgymint Antal, Lőrincz, és Livius nevünkben is. Az irat érkeztetése Toldy Ferenc akadémiai titoknok kézírása. A tes­tület 1845. június 9-i ülésén elfogadta az átadást, miután már birtokuk­ban volt a nádor május 17-i levele, amelyben Majláth György országbíró helyett gr. Teleki József akadémiai elnököt nevezte ki a kiküldöttség el­nökének, megteremtve ezzel a formát is az átruházáshoz. A döntésről gr. Széchenyi István másodelnök tájékoztatta Pest vármegyét. F) Nyáry Pál másodalispán levele gr. Teleki József akadémiai elnökhöz Pest, 1845. június 11. MTAK Kt. RAL К 1240:232. Pest vármegye soron következő, 1845. június 10-i közgyűlése előtt három Marczibányi-alapítványi ügy feküdt: Marczibányi Lajos ismeret­len időpontban írt, évenkénti számadást kérő levele (alkalmasint az E) dokumentum előtt), a nádor említett május 17-i levele és a család április 8-i vagy aközeli kérése az átruházásról. A közgyűlés — már Széchenyi tájékoztatásának birtokában — 3684-3686. számon tárgyalta ezeket, és nyolcpontos határozatot hozott: 1. a díjak odaítélésének jogát a vármegye átruházza; 2. az alapítvány neve és a család „tettleges befolyása” megmarad; 3. a díjak száma és összege az MTT által emelhető; 4. a jutalmak nyilvánossága biztosítandó; 5. a számadások ellenőrzése a megyénél marad, a család részvételé­vel; 6. Nagy István főjegyző átadja az alapítólevél másolatát és a kikül- döttségi jegyzőkönyveket; 7. az MTT és a nádor a határozatról tudósítandó; 8. a Magyar Nemzeti Múzeum évi 500 váltóforintja a múzeumnak fizetve. A közgyűlési határozat 7.) pontja alapján született meg Nyáry Pál közlendő levele; maga a határozat lett a levélben említett melléklet. (Kü­lön iktatva: MTAK Kt. RAL 44/1845.) 345

Next

/
Oldalképek
Tartalom