Bánkúti Imre: Pest–Pilis–Solt vármegye a Rákóczi korban I. - Előmunkálatok Pest megye monográfiájához 2. (Budapest, 1997)

1705

194 külgye, hogy tudhassam én is Kegyelmes Urunknak repraesentálnom. Amint értettem Kegyelmes Urunk eö Nagysága kegyes resolutiojábul, Kegyelmed hajdúinak mustráját látván, mingyárt megfizettet eö Nagysága. Ezel Isten éltesse Kegyelmedet sokáig szerencséssen, s maradok Kegyelmednek köteles szolgája Csala Sándor m.p. Csász, die 12. Junii 1705. 217. Egri tábor, 1705. június 12. Tóth András karabélyos katona kérése II Rákóczi Ferenc fejedelemhez. Két öccsé­vel katonáskodik, miközben Aszódon lakó apjuk, aki tehe­tős gazda volt, a sok teher miatt teljesen elszegényedett. Ezért egyikük hazabocsátását kéri, vagy atyjuk időleges mentesítését a terhek alól. Döntés: ha atyjuk telkes jobbá­gy, a terhektől nem mentesítheti, de a falu mérték felett ne terhelje. Eredeti: MOL G. 19. RSzL II. 2. f. Kiadás: Esze, Kuruc vitézek 244-245.1. 218. Szolnok, 1705. június 13. Bertóthi István kapitány gróf Forgách Simonnak Bottyán János Buda alatti és duna­földvári sikereiről, bízik abban, hogy Gyula is rövidesen kézrekerül. Eredeti. MOL P. 396. Károlyi es. lt. Ap 1. AcRa Ser. I. 1705. jún. Fase. 3. C. 20. [Címzés:] Excellentissimo ac Illustrissimo Domino Comiti Domino Simoni Forgács de Gymes, Inclyti Comitatus Borsodiensis Supremo Comiti, Suae Serenitatis Principalis Armadáé Transylvaniae Generali Commendanti Domino Domino gratiosissimo. [Gyűrűspecsét.] Méltósságos Generalis, nekem jó Uram. Kötelességem szerint nem akartam elmulatnom, hogy Nagyságodnak ez kis írásommal ne udvarollyak, s egyszersmind az ide való álapotokrul is ne írjak. Istennek hála, jó formában vadnak dolgaink, ez elmúlt napokban Buda alá becsapván Bottyán Uram, feles marhát és juhot hajtőt el, az rácokban és németekben töb esset el nyolcszáznál és rabokkal edgyüt. Föl Várat 1 anyira megszorították, hogy már hatod naptul fogvást egy csép vizek sincsen, min­den marhájával, lovával beszorult, az alsó két sáncot is elnyerték az mieink.

Next

/
Oldalképek
Tartalom