Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara / Pécsi Orvostudományi Egyetem - ülések, 1950-1951

1950. november 8., 1950/51. tanév első rendkívüli ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - 1. Hallgatók beterjesztése egyéni elbírálás céljából hallgatói jogviszony törlése ügyében. - 2. Az előadás-jegyzetek sokszorosítására szóló leadási határidő tárgyában. - 3. Jelentés a próbakollokviumokról, tanulmányi előmenetelről és a tanfegyelemről. - 4. Kari üdvözlet küldése a megalakult Megyei Tanács elnökének. - 5. Béleczky Lajos orvostanhallgató, a DISz képviselőjének jelentése a hallgatói tanfegyelem lazulásának tárgyában, valamint a tanulmányi felajánlások ügyében. - 5. (sic!) A tantermek kapacitásának a minisztérium felé történő bejelentése tárgyában. - 6. Javaslat az ún. klinikai telepen 160 fős előadóterem építésére. - 7. Az új egyetemi reformszabályzat tárgyában hozzászólások kérése. - 8. A póthitel engedélyezése és felosztása tárgyában. - 9. Az ülés berekesztése.

p r J egyzőkönyv ácsi tudományegyetem orvostudományi karának 1950*évi november hó 8-án az ostudományi kar dékáni hivatalának /Pécs,Rákóczi ut 80./ üléstermében 't ott 1950-51 »tanévi I. rendkivüli^ia és ér ól. nők : dr. lássák Kálmán ny.r .tanár, dékán. lyző : dr.Oravecz Rál ny.r .tanár. Len vannak : dr.Entz Béla, dr.Melczer dós, dr.Lajos László, dr.Ráüss Károly, .Cholnoky László, dr.Környey István, .Méhes Gyula, dr.Boros Béla, dr.Beöthy arád, dr.Donhoffer Szilárd, dr.Schmidt jós, dr.fírnst Jenő ny.r.tanárok, dr.So- gyi Gyula és dr.Mart in János magánta-* ri képviselők, dr.Arató Miklós, a Ta— Imányi Osztály vezetője, dr.Szabó De- 5 adjunktus, mint a segédtanszemélyzet pviselője, Béleczky Lajos DISZ.titkár, DISZ.képvis elője. * Az ülés kezdete : d.u. 12 óra 45 perc­r. Az elnök üdvözli a megjelenteket, az <* est megnyitja és bemutatja az ülés rgysorozatát. A Kar a bemutatott tárgysorozatot * elfogadja. . * i* * <* Az elnök bejelenti, hogy a mostani ab ály szerűen egyb eh ivott kari ülésről .vol maradtak : dr.Ángyán János, dr.Ker- * 1-Fronius Ödön ny.r. és dr.Szentágo- ai János ny.rk.tanárok. A Kar dr.Ángyán János, dr.Kerpel- Fronius Ödön ny.r. és dr.Szentágothai János ny.rk.tanár távolmaradását iga- zoltnak veszi. I. dr.Arató Miklós, a tanulmányi osz­ly vezetője ismerteti a miniszteri ren- * , » \ - « etet, mely az utólagos szigorlatok lé­teiének végső határidejét röviditi és* 2ly foglalkozik a tanév ismétlés, il- tve az orvosi tanulmányok hallgatásá- 1 kizártak ügyével. Ennek alapján a vetkező hallgatókat terjeszti egyéni oirálás céljából a bizottság elé :

Next

/
Oldalképek
Tartalom