Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1949-1950

1949. szeptember 23., 1949/50. tanév első rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Elnöki bejelentések: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 32. Az ülés berekesztése.

ra U 9 V m- 2 ­1948-49.tanév végén önhibájukon kivül le- tenni nem tudták, felsőbb évfolyamra be­iratkozhatnak. A társadalomtudományi col- loquium letételéről később történik intéz­kedés. Tudomásul szolgál. III. Dékán ismerteti a V.K.M.1430/Ko/ ■ 3.1949. V.l.számú leiratát, mely szerint a Tanács azt a határozatát, hogy a tanács­jegyzői teendők ellátásával további in­tézkedésig dr.Kökéndy Antal egyet.taná­csos, a rektori hivatal jelenlegi veze­tőjét bizta meg, jóváhagyólag tudomásul vette. - ­Tudomásul szolgál. IV. Elnök jelenti, hogy a V.K.M.IO4O- E-g.1949.Ein.8.ü.o.számú rendeletével dr.Entz Béla egyetemi ny.r.tanárt az 1949.augusztus végével, minthogy 70-ik életévét betöltötte, hivatalból véglege­sen nyugállományba helyezte. < ■ Tudomásul szolgál. Y. Elnök ismerteti a V.í£.M.14G0-Tanulm.j 4.1949. Y.l.számú rendeletét, mely a je­lenlégi és áz 1950-51.tanévben leendő iy. évesek, illetőleg JY.éves hallgatókra vonatkozó reformot tartalmazza. Tudomásul szolgál. YI. Dékán felolvassa a Y.K.M.1430/Kinev. 1.1949.V.l.számú rendeletét, amellyel az 1949-50.tanévre megválasztott Tanács uj tagjait tisztségükben megerősitette. Tudomásul szolgál VII. Dékán jelenti, hogy a V.K.M.1430- Ji-1.1949.Y.l.számú rendeletével dr.Juhos Miklóst az egyetemi gazdasági igazgatóvá és Benkovits Ferenc műszaki segédtisztet” pedig a gazdasági igazgató helyettesi te­endőinek ellátásával megbizta. VIII. Elnök ismerteti a V.K.M.1552-5. 1949.Y.számú leiratát, mely szerint Filep Tudomásul szolgál

Next

/
Oldalképek
Tartalom