Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. október 24., 1947/48. tanév második rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Rendkívüli tanári cím adományozása: - Tanszéki ügyek: - Magántanári ügyek: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 43. Az ülés berekesztése.

' . beadványt s határozottan visszautasát­ja a minden alapot nélkülöző vádat. I?*/ Munkás tanfolyam jól végzett hallgatóinál^ felvétele. Az elnök közli,-hogy a V.K.miniszter ur 139.371/1947.sz.rendeletében hozzá­járult a kar azon javaslatához, hogy a műnkástanfolyamot jó eredménnyel végzett hallgatók az orvostudományi karra rendes hal 1 gat ők én t b e i ra't k o zhas s anak. Tudomásul szolgál. V./ Soós Judit kérése rendkívüli orvostanhallgatóul való felvétele iránt. Az elnöklő dékán közli, hogy Soós Ju­dit pécsi lakős rendkivüli hallgatóként való felvételét kérte, kérelmének célja V fizikai és chemiai tanulmányok folytatá­sa abban a reményben, hogy ilyen módón előnyökre tegyen szert a visszaállítan­dó bölcsészeti fakultáson. IIem orvos kiván lenni, hanem a bölcsészettudomá­nyi kar természettudományi szakát óhajt­ja elvégezni. Az elnök a V.K.M.Úrhoz cím­zett kérvény beadását tanácsolta. A kér­t vényre válaszképen a V.K.M. 142.143/1947. VjlI . sz .rendeletében a felvétel ügyében történő döntést a-kar hatáskörébe utalta. A minisztéri döntést úgy értelmezi,hogy az engedélyezett létszám terhére vehető fel. A döntést a kar határozatára bizza. A kérdésben kialakult élénk vita ered­ményeként - amelyben dr.lássák Kálmán, dr.líntz Béla, dr.árast . Jenő, dr.KÖrnyey István ny.r. és‘ dr.Cholnoky László,vala­mint dr.Szentágothai János ny.rk.taná­rok vesznek részt — a kar egyhangúlag a következő döntést hozza :- -■ v . Soós Judit létszámfeletti rendkívü­li hallgatóként felvehető azzal a ki­kötéssel, hogy orvosi tárgyakat nem hallgathat.- 4 -

Next

/
Oldalképek
Tartalom