Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1948. június 25., 1947/48. tanév tizedik rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Indítványok: - Hallgatói ügyek: - Javaslatok: - Berekesztés: - 20. Az ülés berekesztése.

1 V.K.M. Úrhoz. dr.Bakács Tibor dijtalan gyakornoko- kinek megválasztása folyó évi augusztus végével lejár, a Kar folyó évi szeptembea 1.-tól számitandó egy év tartamára ha­sonló minőségben, újból, titkos szava­zással, egyhangúlag megválasztja és el­határozza, hogy e választást megerősítés végett felterjeszti a V.K.M.Úrhoz. 2er tan i _ t an sz ék__ s eg éd szem ély- setének létszámában dr.Pintér István IX.f.o.tanársegédet, kinek megválasztása folyó évi augusztus végével lejár, a Kar folyó évi szeptem­ber 1.-től számítandó két év tartanára Ír 'hasonló minőségben, újból, titkos szava- zással, egyhangúlag megválasztja és el­határozza, hogy e választást megerősítés végett felterjeszti a V.K.M,Úrhoz. dr.Lichner G-yörgyöt a Kar folyó évi julj.ua 1.-től 1949.augusztus 31.-ig ter­jedő időre IX.f.o.tanáraegédnek megvá- > lasztja a dr.Kerese István távozásával megüresedett helyre és elhatározza, hogy a választást megerősítés végett felterjeszti a V.K.M.Úrhoz. Kovács Sándor és Szekeres László dijas demonstrátorokat, kiknek megválasztása folyó évi augusztus végével lejár, a Kar folyó évi szeptember 1.-től számítandó egy év tartamára, hasonló minőségben, újból, titkos szavazással, egyhangúlag megválasztja és elhatározza, hogy e vá­lasztásokat megerősítés végett felter­jeszti a V.K.M.Úrhoz. 7,/_A kórtani tanszék_segéaszemélvzeté­nek_lét szárnál an dr,barka Ilona dijas gyakornokot, kine megválasztása folyó évi augusztus végé vei lejár, a Kar folyó évi szeptember 1.-től számítandó egy év tartamára ha­sonló minőségben, újból, titkos szava­zással, egyhangúlag megválasztja és el-

Next

/
Oldalképek
Tartalom