Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1948. június 25., 1947/48. tanév tizedik rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Indítványok: - Hallgatói ügyek: - Javaslatok: - Berekesztés: - 20. Az ülés berekesztése.

löbbrevitelét bizonnyal várhatja." A Kar egyhangú határozattal elfogad­ja dr.Szentágothai János ny.rk.tanárnak * . - * ílerkó Béla sub auspiciis avatására vo­natkozó javaslatát és elhatározza, hogy az indoklással, illetve bírálattal ellá­tott javaslatot jóváhagyás célj á^L fel­terjeszti a V.K.M.Úrhoz. C. / Elnöki bás--i­V. dr.Pázmány Zoltán nyug.egyetemi y.r.tanár halálának bejelentése és rész­iét . Elnöklő dékán bejelenti, hogy dr.Páz- .ány Zoltán, a jogi kar volt tanára el- unyt" és ebből az alkalomból a Kar nevé- en részvétét fejezte ki a jogi karnak. Tudomásul szolgál. D. /__Segédtanszemélyzeti_ügyek_._ VI. dr.Méhes Gyula ny.r.tanár, a ■gyógyszertani intézet igazgatója bejelen­ni, hogy dr.Kerese István IX.f.o.tanár­segéd 1948.május 31.-vel állásától meg- rált. Tudomásul szolgál. VII. Entz Béla ny.r.tanár, a kórbonc- ^ani intézet igazgatója javasolja, hogy i Kar dr.Dános lászlóné dr.Deszecsár Mar­git IX.f.o.tanársegédnek 6 havi szülési szabadságot engedélyezzen. A Kar egyhangúlag elhatározza,hogy dr.Dános lászlóné dr.Deszecsár Margit tanársegéd részére 6 havi szülési sza­badságot engedélyez és ezen határoza­tát megerősítés végett felterjeszti a V.K.M.Úrhoz. VIII. dr .Ráüss Károly ny.r. tanár, a közegészségtani intézet igazgatója java- solja, hogy a Kar dr.Tolnai György di­# jas gyakornok részére 1948.angusztus 1.- től augusztus 31.-ig egy havi betegsza­badságot engedélyezzen. A Kar egyhangúlag elhatározza,

Next

/
Oldalképek
Tartalom