Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1948. február 27., 1947/48. tanév hatodik rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Indítványok: - Hallgatói ügyek: - Berekesztés: - 22. Az ülés berekesztése.

- 12 ­pedig dr.Konkoly Thege Aladár sorozható. A belföldi pályázók a következő rangsor­ban oszthatók : nAy csoport dr.Ángyán János, dr.Kógrády György, dr .Martin Já- nosné dr.Hribauer Katalin, "Bn és "C" csoportokba pedig dr.Jakab Irén és dr. Orthmayer Alajos. dr.Környey István, dr.iííniz Béla és dr.Lissák Kálmán ny.r,tanárok hozzászó- lása után a Kar egyhangúlag a következő határozatot hozza : A külföldi ösztöndíjra pályázók közül az f,AM csoportba : 2U*/ dr.Szontag Ferenc, 2./ dr.Simonyi Gusztáv, 3./ dr.Ángyán András; a "D" csoportba pedig dr.Konkoly Thege Aladár nyer beosoro- lást. A belföldi ösztöndíjra pályázók sorrendje a következő : ”A” csoport : 1./ d'r.Ángyán András, 2./ dr.Nógrády György, dr.Martin Jánosné dr.Piribauer Katalin; WBW csoport : 1./ dr.Jakab Irén; HGM csoport : dr.Grthmayer Alajos F^/^Inditványok^.__ XIX. A chemiai intézet átalakitásá- ra póthitel kérése. t ■ .. u , dr.Cholnoky László ny.r.tanár elő­adja, hogy a Tóth Lajos kari könyvtár ■J # M helyiségeit a korábbi kari határozat ér­telmében a chemiai intézethez csatolták, de 2 év óta hiába szorgalmazza a szüksé­ges átalakításokat. A helyzet tarthatat­lan, mert a hallgatók gyakorlati kikép­zésére mindössze 120 hely áll rendelke­zésre, ezzel szemben 180 hallgatót kell gyakorlati oktatásban részesíteni. így 60 hallgató részben a folyóson, részben a tanársegédi laboratóriumban dolgozik, akadályozván a kutatási munkát. Kéri a Kart, hogy mondja ki határozatilag az át­alakítás szükségességét és kérjen póthi- telt az átalakítási munkálatok elvégzésé-

Next

/
Oldalképek
Tartalom