Pécsi Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. szeptember 6., 1947/48. tanév első rendkívüli ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - Távolmaradtak felsorolása. - Elnöki bejelentések: - Folyó ügyek: - Javaslatok: - Berekesztés: - 8. Az ülés berekesztése.

- 2 ­bizottság jegyzőkönyvében felsorolt hall­gatok közül a sorrendben következő irat­kozhassak be* 3zután a beiratkozás határ­idejére vonatkozólag kér:.; javaslatot. dr.Lissák Kálmán ny.r.tanár javasol­ja, hogy a Kar újabb beadvánnyal fordul­jon a V.K.H.-hez ás kérje az első é^es * hallgatók létszámának lőO-ííiásíMsra/vSS^^' felemelését* Indítványozza továbbá,hogy a felvett I4O hallgatót felvételükről azonnal értesítse a dékáni hivatal anél­kül, hogy megvárnák a létszámot felemelő rendelet megérkezését* A beiratkozás határ­idejét október 15.-ben javasolja az uj szigorlati rend értelmében. Indítványt kér továbbá a rendkívüli hallgatók felvé­tele tárgyában. dr.Cholnoky László ny.rk.tanár sze­rint a V.K.M.rendelet a munkástanfolyamot kitűnő eredménnyel végzettekre nem vonat­kozhat, ezek a létszámon felül vehetők fel. Á rendkívüli hallgatókként felvételt kérők kérvényei oly hiányosak felszere­lés ázempóntjából, hogy azok rangsorolása lehetetlen. 0 is azon a nézeten van,hogy a 140 első évre felvett hallgatót a felvé­telről haladéktalanul értesíteni kell. A beiratkozási határidő dr.Lissák Kálmán ny.r.tanár szerint megfogalmazott formá­ban csak a folytatólagosan iratkozók szá- , éi^enyes . mára lsta±segSH, az újonnan beiratkozok részére rövidebb határidőt kell megszabni. Ö is az első évre félvett I40 hallgató azonnali kiéld; es it és e mellett foglalj ál­lást. dr.Lajos László dékán emlékeztet az I946-47.tanévi 1947.augusztus 22.-én tar­tott VII.rendkívüli kari ülés határozatá­ra, amely kimondta, hogy rendkívüli hall­gatók felvételi kérelmét nem veheti a Kar figyelembe, tekintettel a szűkre szabott korlátokra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom