Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. szeptember 14., 1945/46. tanév első rendes ülése - Az elnök az ülést megnyitja. - A távolmaradók felsorolása. - Jegyzőkönyv-hitelesítők kiküldése: - Miniszteri leiratok: - Rektori átiratok: - Elnöki bejelentések: - Tanszéki szervezeti ügyek: - Rendkívüli tanári cím adományozása: - Segédtanszemélyzeti ügyek: - Folyó ügyek: - Hallgatói ügyek: - Indítványok: - Berekesztés: - 33. Az ülés berekesztése.

- 2 ­21.234/1945.V.sz.leiratát, melynek értel­mében póttanfolyam tartását az orvostudo­mányi karon nem engedélyezi. A háborús veszteségek pótlásáról rendeletileg kü­lön fog intézkedni. Tudomásul szolgál. V. Elnök ismerteti a V.E.M. Urnák fo­lyó évi augusztus hó 25.-én kelt 33.456/ 1945.V.sz.leiratát, mely szerint az az orvostanhallgató, vagy szigorló, aki a szigorlat harmadszori ismétlésekor sem felel meg, többé szigorlatra nem bocsát­ható és Magyarországon érvényes orvosdok­* •» * • 1 tori oklevelet nem nyerhet. Elnök javasolja, hogy a Kar tegyen oly értelemben felterjesztést a V.K.M. Úrhoz, hogy a szigorlatok széri ismétlése más bizottság előtt tétessék le, mely bizottság a párhuzamos tanszékek, vagy más egyetemek szaktanáraiból álljon. dr.Entz Béla és dr.Ángyán János ny.r. tanárok, valamint dr.Reuter Camillo nyug. ny.r.tanár hozzászólása után a Kar az elnök javaslatát egyhangúlag elfogadja és annak értelmében határoz. VI. Az elnök részletesen ismerteti a magy.külügyminiszter urnák folyó évi au­gusztus hó 3l.-én kelt 55/res.Be.I945. számú leiratát egyetemünk által a müveit világ nagy egyetemeihez intézendő emlék­irat ügyében, amelyben bizonyos változta­tásokat javasol. Elnök jelenti, hogy a memorandum szer­zője : dr.Abay G-yula egyetemi ny.r.tanár felkereste őt és arról értesítette, hogy A a szükséges változtatásokat már keresz­tülvitte és néhány nap múlva az átdolgo­zott emlékiratot át fogja neki adni. Tekintettel az ügy sürgősségére elnök arra kéri a fakultást, hogy adjon fel­hatalmazást arra, hogy amennyiben az igy átdolgozott memorandumomon nem talál ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom