Erzsébet Tudományegyetem Tanácsülési Jegyzőkönyvei, 1936-1937

1936-09-30 / 1936/37. tanév első rendes ülése

% évi augusztus hó 11-én kelt legfelsőbb elhatározásával dr. Prinz G y u­1 a egyetemi ny.r. tanar, 1935-36. tanévi Hector !■ agnifIcusnak az egye­temi oktatás és a tudományos iroda- lom művelése terén szerzett kiváló érdemei elismeréséül a Magyar Érdem­rend középkeresztjét adományozni mél- tóztatott. A miniszter ur Önagyméltósága a leirat kapcsán a vonatkozó értesitvé- nyeket, érdemkeresztet és alapszabá­lyokat a kitüntetettnek leendő kézbe­sítés céljából a Tanácsnak megküldte. A miniszteri leirat ismerte­tése után a Rector Magnificus az érdemkeresztet dr. P r i n z Gyula Prorectornak átadja. 2., 1344/1935-36. H. szám. a Kormányzó Ur Ő Főméltósága dr.P á z- mány Zoltán egyetemi ny. r. tanárnak az olasz koronarend kö­zépkeresztjének elfogadására és vi­selésére engedélyt adott $ 3., 1372/1935-36. R. szám. a Kormányzó Ur 0 Főméltosaga Buda­pesten 1936 évi junius hó 30 napjan kelt legfelsőbb elhatározásával dr. Vertán Emil egyetemi ma­gántanár, gyermekklinikai főorvost-2-

Next

/
Oldalképek
Tartalom