Pécsi Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi kara - ülések, 1949-1950

1950. március 30., 1949/50. tanévi hetedik rendes ülése - I. A VKM-től érkezett leiratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) - II. Rektori átiratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) - III. Idegen hatóságoktól és magánszemélyektől érkezett iratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) - IV. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) - V. Tanulmányi bizottsági ügyek: (mellékletben a jegyzőkönyvhöz fűzve) - 1. A tandíj megállapító bizottság javaslatai a II. félévi tandíj megállapítások fellebbezési ügyeiben. - 2. Véleményes jelentés a középiskolai képzés problémáiról. - 3. VKM leirat ismertetése a jegyzetkészítés és a minisztériumban tartandó értekezlet tárgyában. - 4. A kar professzorainak, segédtanszemélyzetének és dolgozóinak az április 4.-i nemzeti ünnep alkalmából tett munkafelajánlásainak ismertetése. - 5. Előterjesztés Holló Mihály szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 6. Előterjesztés Posza Ferenc szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 7. Előterjesztés Földvári József szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 8. Előterjesztés Bartalósné Krizer Klára szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 9. Előterjesztés Pecze Ferenc szemináriumi dolgozatának doktori értekezésként való elfogadása iránti kérelme tárgyában. - 10. Előterjesztés Fáy Miklós félév beszámítási kérelme tárgyában. - 11. Előterjesztés Rezek Dénes szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. - 12. Jelentés a Tanulmányi Osztály eddigi működéséről. - Az ülés berekesztése.

T '.*■ 4 . A Pécsi Tudói ár: '•* <■* • • ' • •­jegyetem: Jog-rós Közig? 3. get ást üdemányi Ka" u ■ t -K '• ' ’ l' ■ >' ' 195 G. ?0 árclus JC-.tr tertnzdó VXIé rendez *. ri ülés ' 1 ); ■ - •? „ ■> > J, é Sorszám Dékáni szám T á r g y- 1. ■ 125/1948-49;. Esti munkásszeminárium működésével kapcso­latos dijazás. 2* % >95/19^^9. Sala.cz Gábor részére térítéses élelme zés engedélyezése. 3>; 29A945- 5C í Eanits -János és Kiss Károly kitiltása az - egyetemekről. Ő3A9*9-50í Az I. félévi tanszékhelyettésitések tárgyá­ban leiratok, > * . r ” ■ ■ 152/1949-50. A VK :, ismételt értesítése arról, hogy rend­kívüli £ é 1 é vbe s zárni tás okkal és. v i zs gahalasz- tásokkc 1 stb. február 15 után nem foglalko­zik. 6. . .:;2tts/Í9,Í9-:50. Tanársegédi és gyakornoki megerősít esek. ’ 7r 1- 258/1949-50. ' V ■ ' •• 7, k\ ■ . k : . .• * • ' v . ' . / - ­Papp József nyugalmazott altászt nyugellátá­sa. 275/19^5-50. \ Tanulókörökkel kapcsolatos kérdések szábályezésáliak kiégészit'ése. : ?.;7 : 7; 301/190-50/ Kinevezési és alkalmazási zárlat feloldása,. • o H 3 11/L949-5Ó. Bobay István végbizonyitvány kiadása iránti kérelmének engedélyezése. 11. ,327^949-50. Ideológiai könyvek küldésére 1 crtesitás. 112. ' 349/1949-50. Doktori szigorlat ozás ügyében küldött le­irat felfüggesztése. 13. 362/1; 5.30. Tanulókörvezetők óraszáma ügyében tett fel. terjesz' ésekre kiegészítő adatok kérése, ii-if. 36^1949-50. Orosz szervezőfelelős kijelölése a jogi karon. 15. . 305/1949-50. Gazdasági természetű felterjesztésekre vo- natk0zó rendelkezés. léi 366,'1349-50. Egyetémi•eleadások szinhelyénék megjelölcse az épület bejáratánál. 17. 3'57A91'9-50. Külföldi^ösztöndíjasok tanulmányairól je­lent és .kérése, - " . F~ co • 3 68A94S-50. Az intézmény munkáját ismertető tájékoztató'. felterjesztésére £e Ihivás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom