Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi / Közigazgatástudományi kara - ülések, 1948-1949

1949. június 30., 1948/49. tanévi tizedik rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 6. (sic!. Az 1949/50. tanévi felvételi bizottság összeállítása. - 7. Miniszteri leirat ismertetése a felsőoktatási és tudományos illetménykiegészítés folyósítása tárgyában. - 8. Dr. Gödöny József és Pecze Ferenc tanársegédi megbízása az 1949/50. tanévre. - 9. Dr. Világhy Gyula, dr. Fényes Miklós, dr. Kovács Béla, d. Temesi Imre és Hegedűs István könyvtárkezelői megbízása az 1949/50. tanévre. - 10. Jelentés a gazdasági bizottság működéséről. - 11. Jelentés a könyvtár bizottság működéséről. - 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 13. Pakuts Ida rendkívüli joghallgató kérelme két rendkívüli félévének rendessé nyilvánítása tárgyában. - 14. Előterjesztés Sarudi István ny. r. tanár félév-elengedési kérelme tárgyában. - 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 16. Előterjesztés Hal Pál kánonjogi szigorlata tárgyában. - 17. Előterjesztés Szilvási József végbizonyítvány kiadása tárgyában. - 18. Előterjesztés dr. Komáromi Szilveszter szigorlati elbocsátás iránti kérelme tárgyában. - 19. Kari köszönetnyilvánítás a dékánnak. - Az ülés berekesztése.

- 2 ­2. Az elnök bemutatja a rektortól az 1949. junius 1-1 IX. ren­des ülés óta a Karhoz érkezett átiratokat: 446/1948-49. D.sz. Könyvnapokon a'könyve* vásárlására felhívás. 449/1948-49. D.sz. Könyvtárbizottsági jegyzőkönyvek megküluése. 451/1948-49. D.sz. Te Deuip-ra meghívás. A Kar tudomásul veszi. 3. Az elnök bemutatja az idegen hatóságoktól az 1949. junius l-i IX. rendes ülés óta a Karhoz érkezett átiratokat: 444/1948-49. D.sz. Könyvtárkezelok, demonstrátorok idegen nyelv­ismerete tárgyában a tanulmányi bizottság által tett javaslatra a Debre­ceni Tudományegyetem Természettudományi Karának átirata. 464/1948-49. D.sz. A Forum könyvjegyzékének propagálása. 468/1948-49. D.sz. Alkalmazottak nyilvántartása. " .(k g 4; Az elnök bemutatja az 1949. junius 1-i IX. rendes ülés óta elnöki hatáskörben elintézett alábbi ügydarabokat: 45/1948-49. D.sz. Uj könyvtárkezelők alkalmazása tárgyában fel- terjesztés a VKM-hez, valamint kiközvetítés érdekében átirat az Országos Munkáérögazdálkodásí Hivatalhoz. 315/1948-49. D.sz. Az Egri Jogakadémián szigorlatoztató bizottság tagjai részére előleg kérése a VXM-töl. 32i/1948-49. D.sz, Kizárt/fel negi vehető hallgatók neveinek közlé­sével kapcsolatban pontosabb adatok kérése a VKM-tÖl; 349/1948-49. D.sS. A könyvtárak egységes kezelése tárgyában át­irat az Egyetemi Könyvtár igazgatóságához. 387/1948-49. D.sz. Uj/tanársegédi/ állások betöltése tárgyában a VKM-től érkezett leiratra /Fényes M., Világhy Gy. tanársegédi és Iwsits Miklós demonstrátori előterjesztésének elutasítása/ uj felterjesztés a VKM-hez. 425/1948-49. D.sz, A költségvetés előkészítése tárgyában tar­tott röpgyülós jegyzőkönyvének megküldése a Gazdasági Igazgatóságnak. 427/1948-49. D.sz. A dokumentációs anyag összeállítása tárgyá­ban atirat & Rektornak. 437/1948-49. D.sfi. Gyermekek nyári idényre szóló leiáru vasúti igazolványa tárgyában átirat a Központi liletraényhivatalnak. 438/1948-49. D.sz. Dr. Világhy Gyula családi pótlék visszaíize- tésénenGLenjitíaése iránti köreimének ielterjesztése a VKM-hez, valamint a kérelem elutasítása. e:66/1943-49. D.sz. Gazdaságjogi sze mmárium részéről nyilvá­nos árlejtésre szemléltető rajzok beauása. 469/19*8-49. D.sz. Sichorn László leckekönyvmásoalat Kiaaása i- ránti kérelmének engéuélyefrés«• it70/1948-49, D.sz. A gazdaságtörténeti tanszék részére juttatott összeg elszámolása. ' 4 79/1948-49. D.sz. Hal Pál le eke könyvmásod lat kiállítása iránti kérelmének engeaélyezése. 480/1948-49. D.sz. Rozs István végbizonyítvány kiaaása iránti

Next

/
Oldalképek
Tartalom