Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi / Közigazgatástudományi kara - ülések, 1948-1949

1949. június 30., 1948/49. tanévi tizedik rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 6. (sic!. Az 1949/50. tanévi felvételi bizottság összeállítása. - 7. Miniszteri leirat ismertetése a felsőoktatási és tudományos illetménykiegészítés folyósítása tárgyában. - 8. Dr. Gödöny József és Pecze Ferenc tanársegédi megbízása az 1949/50. tanévre. - 9. Dr. Világhy Gyula, dr. Fényes Miklós, dr. Kovács Béla, d. Temesi Imre és Hegedűs István könyvtárkezelői megbízása az 1949/50. tanévre. - 10. Jelentés a gazdasági bizottság működéséről. - 11. Jelentés a könyvtár bizottság működéséről. - 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 13. Pakuts Ida rendkívüli joghallgató kérelme két rendkívüli félévének rendessé nyilvánítása tárgyában. - 14. Előterjesztés Sarudi István ny. r. tanár félév-elengedési kérelme tárgyában. - 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 16. Előterjesztés Hal Pál kánonjogi szigorlata tárgyában. - 17. Előterjesztés Szilvási József végbizonyítvány kiadása tárgyában. - 18. Előterjesztés dr. Komáromi Szilveszter szigorlati elbocsátás iránti kérelme tárgyában. - 19. Kari köszönetnyilvánítás a dékánnak. - Az ülés berekesztése.

I JÉG 1 'í Ö K £NLI_V_ a Pécsi Tudományegyetem Jog- és Közigazgat ástudományi Karának 1949. jú­nius 30-1 X. rendes, üléséről. Jelén vannak: A CseKey István dékán elnökletével Vinkler János, Holub József, Onas Nán­dor. Esztergár Lajos, Losonczy István, Rudolf Lóránt és Kislégí Nagy Dé­nes ny.r.tanárok. Igazoltan távol Irk Albert,Scbáurek Ráfael ny.r.tanárok, Kocsis Mihály tanszéki jogú eloaaó es GálosTLászló magántanári képviselő. * A jegyzőkönyvet Rudolf Lóránt ny.r.tanár írja. 1. Az elnök bemutatja a vallás- és közoktatásügyi rpi- nisztéríumtól az 1949. junius l-i IX* rendes ülés óta a Karhoz érkezett alabbx le íatokat: ... 125/1948-49. D.sz. Az esti munkásszemináriumi hallga­tók végbizonyítványa és szigorlatozása tárgyában rendelkezés. 201/1948-49.' D.sz. Szakeoadói megbízások’és tans-'ék­be lyettes it és í helyesbítések. 275/1948-49. D.sz. A legújabb tanulmányi rend módosí­tása tárgyában a.magyar alkotmányjog szigorlatoztatása tárgyában küldött felterjesztesz leirat. 357/1948-49. D.sz. Pályául ínyértes munkák jutalmazása tárgyában újabb javaslat kérése. ‘ 361/1948-49. D.sz. Használatos tankönyveiol újabb kimutatás készítése. 390/1948-49. D.sz. A jelenlegi II. éves hallgatóknak a közgazdaságtanból külön V. szigorlat letételére rendelkezés. 396/1948t4’9. D.sz. Dr. Feszti Nándor volt könyvtár­kezelő illetményeinek tárgyában elutasító rendelkezés, 399/1948-49. D.sz. Diákjóléti Bizottság tanaijbeso- rolási ügyében készített jegyzőkönyvének felterjesztése. Külföldi ösz­töndíjasok tandíjának szabályozása. 439/1948-49. D.sz. Kocsis Mihály dr. tanszéki jogú eloaaó szigorlatuztatasi jogának engedélyezése. / 442/1048-49. D.sz. Jogtörténet tanítási vezérfonal megküldése. 452/1948-49, D.sz. Csehszlovákiából Magyarországra jött tanulók haz&utazása. 471/1948-49. D.sz. Szovjetunióba küldenao ösztöndíja­sok vizsgák alóli mentesítése. 481/1948-49. D.sz. Rektori, kuráton és dékáni tisz­te letdijak folyósítása. 482/1948-49. D.sz. Közhivatali éberség fokozása tár­gyában intézkedés. 483/1948-49. D.sz. Külföldről érkező könyv- és fö­le iratanyag bejelentése az 0.K.K.-hoz. 484/1948-49. D.sz. Vizsgastatisztika be kérésé. A ^ar tudomásul veszi. A h-* \U k 8 0 i V '' I

Next

/
Oldalképek
Tartalom