Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi / Közigazgatástudományi kara - ülések, 1948-1949

1949. április 2., 1948/49. tanévi hetedik rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. A Pázmány Péter Tudományegyetem szigorlati és doktorráavatási szabályzatának ismertetése. - 6. Dr. Kisfaludi Imre magántanárnak és feleségének felajánlása a kar részére a Pécs Munkácsy utca 25. számú ház félilletősége tárgyában. - 7. Az 1949. költségvetési év javadalmainak felosztása a szemináriumok és intézetek között. - 8. Dr. Zsámár György könyvtárkezelői állásáról történt lemondásának bejelentése, és helyére Gödöny József hallgatónak a megválasztása. - 9. Az állami jogakadémiákra kiküldendő szigorlati bizottsági tagok megválasztása. - 10. Előterjesztés Gömöry János jogszigorló szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. - 11. Előterjesztés Arnótfalvy István jogszigorló szigorlati elbocsátása iránti kérelme tárgyában. - 12. Előterjesztés Petró Károly jogszigorló szigorlati határidő leszállítási kérelme tárgyában. - 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 14. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 15. Előterjesztés Wieber Imre joghallgató 2 rendkívüli félévének rendessé való átminősítése tárgyában. - 16. A tanulmányi kedvezmények elbírálása céljából bizottság alakítása. - 17. A Tanulmányi Bizottság javaslata az ismertetett Kari leckelátogatási szabályzat elfogadása tárgyában. - Az ülés berekesztése.

- 3 ­314/1948-49. D.sz. Varga Sándor ;ogkari .altiszt áthe­lyezése tárgyát)<:n tirat az ízem! Bizottságtól. 321/1948-49. D.sz. A quaestura kimutatása a hallgatók által felvett tárgyakról. A Kar tudomásul veszi. 4. Az elnök bemut tja az 1949. február 28-i VI. rendes ülés óta elnöki hatáskörben elintézett alábbi ügydarabokat: 201/1948-49* D.sz. Szakelőadói tiszteletdijak kifizetése tárgyában átirat a Gazdasági Igazgatóságnak. 208/1948-49* D.sz. Arcképes igazolványok kiállítása tár­gyában átirat a G-I-nek és az Illetmény hivat alnak. 274/1948-49. D.sz. KIslégi hagy Dénes ny.r.tanár átköl- tözködési’költségeinek megtérítése tárgyában beadott kérelmének fel- terjesztése a VKM-hez. 267/1948-49. D.sz. Betegszabadságok bejelentése a Gazda­sági Igazgatóságnak. 276/1948-49* Dász. Keszthelyi Konrád rendkiviili segély i- ránti kérelmének felterjesztése a VKM-hez. 296/1948-49* D.sz. Uj takarítónői állás beállításának ké­rése az 1950. költségvetési évre az zemi Bizottságtól. 303, 305, 306, 307, 308, 309/1948-49. D.sz. Deierl József, Gergelics István, Gödöllei István, Proksch A. Iván, Kamenár Tibor és Bojtár János nyolc rendes félév alapján végbizonyítvány kiadása irán­ti kérelmének teljesítése. 317/1948-49. D.sz. Székely László leekekönyvmásodlat kiadá sa iránti kérelmének teljesítése. A Kar tudomásul veszi. 5. 312/1948-49* D.sz. Az elnök felkérésére Holub József ny.r.tanar, előadó, ismerteti a Pázmány Péter Tudományegyetem zi— gorlati és doktorráavatási szabályzatát. Tisztelt Kar! A Jog- és Közigazgatástudómányi Karok vizsgarendjének meg- állapitása tárgyában kiadott 1948. október havában 206.693/1948. VKM. sz. rendelet i—7. §§-ban tartalmazza a szigorlatokkal kapcsolatos rendelkezéseket: megállapítja a négy szigorlat tárgyait, a szigorla­tok idejét és minősítéseit, - azonban a szabályzat végrehajtásáról és a szükséges átmeneti intézkedések megtételéről a 11. §~ban jel­zett miniszteri intézkedés mindeddig még nem történt meg. Ez a késedelem, de egyben az a törekvés is, hogy minél megfelelőbb legyen a kibocsátandó szabályzat, indította a Pázmány < u k 8 0 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom