Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi / Közigazgatástudományi kara - ülések, 1948-1949

1949. február 11., 1948/49. tanévi nyolcadik rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Bizottsági jelentés a Statisztikai Tanszék betöltése tárgyában. - Kislégi Nagy Dénes egyetemi. ny. r. tanár meghívása a tanszékre. - Az ülés berekesztése. - 1948/49. tanévi hatodik rendes ülése, 1949. február 28. - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 3. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 4. Előterjesztés a legújabb tanulmányi rend módosítása tárgyában. - 5. Losonczy István egyetemi ny. r. tanár bejelentése a Bevezetés a jogtudományokba című kiskollégium meghirdetése tárgyában. - 6. Előterjesztés dr. pol. Horváth Pál szigorlati elbocsátási kérelme tárgyában. - 7. Előterjesztés Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérelme tárgyában. - 8. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 9. Javaslat a tanszékek és intézetek költségvetési igényeinek bejelentése tárgyában. - Az ülés berekesztése.

-- k ­5* lí?8/l$48-^9# D. sz. Az elnök be jelenti,hogy Losonczy István egyetemi ny.r, tanár az I. félévben megtartott »Bevezetés a jogtudomá­nyokba« cimü kiskollégiumát a II. félévben is meg kívánja hirdetni mi­vel az I. félévben az anyagnak csak egy részét tudta előadni. A Kar Losonczy István ny.r. tanár «Bevezetés a jogtudományokba« cimü heti 2 érás kollégiumának pétlélag valé meghirdetéséhez hozzájárul és ilyen éjrtelemben tesz felterjesztést a vallás- és közoktatásügyi Miniszter Úrhoz. t' 6. 2 62A9 *+8-^9. D. sz. Holub Jézsef ny.r. tanár, előadd dr. pol. Horváth Pál szigorlati elbocsátása ügyében az alábbiakat terjeszti a Kar ele; i ■b > S Dr. pol. Horváth Pál jogszigorlé, aki Levelek községben, 1915. ja­nuár 22-én született, kéri, hogy kiegészítő jogtudományi szigorlatait a debreceni Tudományegyetemen tehesse le. Kérésének támogatására felhozza, hogy Nyíregyházán lakik s a nagy távolság indokolja, hogy a közelebbi egyetemre menjen vizsgázni. A Kar dr. pol. Horváth Pál jogszi­gorlé aziránti kérelmét, hogy kiegészi- tő jogtudományi szigorlatait a debreceni tudományegyetemen tehesse le, felhozott indokaira tekintettel teljesíthetőnek találja. t -1/ 7» 258A9ii3-49. D. sz. Óriás Nándor ny.r, tanár, bizottsági előadó Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérése ügyében az alábbiakat ’terjeszti a Kar elé; Fehér István. joghallgató, aki Pécs városban, 1923« október 28-án született, kéri. hogy 6 rendes és 1 szabálytalan jogi féléve alapján, valamint az 19MÍ-Í5» tanév I» felétől az 19^5-^6. tanév II. feléig háborús ka.tor.ai szolgálata és hadifogsága következtében elvesztett k féléve kö­zül egynek elengedésével végbizonyítványa kiadásit kéri. Mindhárom alapvizsgálatot letette. Tanulmányai első felében számos szorgalmi jegyet és kollokviumot igazol. Szabálytalan féléve III. alapvizsgálatának késedelmes letétele, il­letve sikertelen vizsgája következtében állott,elő. Katonai szolgálatát illetve hadifogságát szabályosan igazolja. A Tanulmányi Bizottság a fennálló érvényes rendelkezések értelmében a kérést teljesithetőnek véli* A Kar Fehér István joghallgató aziránti kérelmét, hogy o rendes és 1 szebálytalan jogi féléve alapján, valamint az 19MmJ-5• tanév I. felétől az 1945-^6. tanév II. feléig háborús, katonai szolgálata és hadifogsága kö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom