Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi / Közigazgatástudományi kara - ülések, 1948-1949

1949. február 11., 1948/49. tanévi nyolcadik rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Bizottsági jelentés a Statisztikai Tanszék betöltése tárgyában. - Kislégi Nagy Dénes egyetemi. ny. r. tanár meghívása a tanszékre. - Az ülés berekesztése. - 1948/49. tanévi hatodik rendes ülése, 1949. február 28. - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 3. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 4. Előterjesztés a legújabb tanulmányi rend módosítása tárgyában. - 5. Losonczy István egyetemi ny. r. tanár bejelentése a Bevezetés a jogtudományokba című kiskollégium meghirdetése tárgyában. - 6. Előterjesztés dr. pol. Horváth Pál szigorlati elbocsátási kérelme tárgyában. - 7. Előterjesztés Fehér István végbizonyítvány kiadása iránti kérelme tárgyában. - 8. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 9. Javaslat a tanszékek és intézetek költségvetési igényeinek bejelentése tárgyában. - Az ülés berekesztése.

a. Pécsi Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi Karának 1949* február 28-i VI. rendes üléséről. jegyzőkönyv Jelen vannak* i * 0 se key István dékán elnökletével, Irk Albert, Vinkler János, Schaurek Há- fael, Holub József. Óriás Nándor, Esztergár Lajos, Losonczy István és Ru­dolf LoTánt ny.r. tanárok és Kislégi Nagy Dénes beosztott ny.r. tanár. Igazoltan távol* Krisztics Sándor ny.r. tanár. 1. Az elnök bemutatja a vallás- és közoktatásügyi minisztériumtól 1949* január 26-i V. rendes ülés óta a Karhoz érkezett leiratokat: 14/19^8-49* D. sz. Második félévre beiratkozások engedélyezése tandíj fizetése nélkül. 128/Í948-49* D. sz. A második félévi tanrend megerősítése, a törölt kollégiumok előadóinak értesítése. 185/1948-49. D. sz. A tanulmányi bizottság január havi jegyzőkönyvé­nek visszaküldése. 1 < 205A948-49* D. sz. Mérlegképes könyvelési és féléves továbbképző átirókönyvelesi szakszervezeti tanfolyamok engedélyezése. 232/1948-49* D. sz. Az V. rendes kari ülés jegyzőkönyvének megküldé­se a filévbeszámitási kérelmeknek a miniszterhez döntésre való felterjesz­tési kívánalmával. 242/19^8-49* D. sz. Nemzetközi kulturális szerződésekről adatszolgál­tatás kérése. > > -\ y 1 243/^948-49. D. sz. Magyar Köztársaság ünnepén szünnap elrendelése és ünnepség tartása. * s * T t 245/l9^8-i?9* D* sz. A tanácsülést jegyzőkönyv jóváhagyó szövegének megküldése. 246A948-49* D. szám. Németh Ferenc vendéghallgatóként való beiratko­zásának engedélyezése. 247A948-49* D. sz. 1946. augusztus előtti magánjogi pénzkövetelések érvényesítése. ■'X 249/ 1948-49* D. sz. A magántanárok és előadók alkalmazásénak bejelen­tese« 252A948-49. D. sz. Közszállitások árainak felülvizsgálata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom