Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi / Közigazgatástudományi kara - ülések, 1948-1949

1949. június 1., 1948/49. tanévi kilencedik rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. A kari Tanulmányi Bizottságjegyzőkönyveinek bemutatása. - 6. Az 1948/49. tanévi pályamunkák bírálatának ismertetése. - 7. Az 1949/50. tanévi pályatételek kitűzésére 10 napos határidő megadása. - 8. I. és II. szigorlati bizottság megalakítása az 1949. év hátralévő részére. - 9. Az 1949/50. tanévi államvizsga bizottságok megalakítása. - 10. Az 1949/50. tanévi lektori megbízások. - 11. A Tanulmányi Bizottság határozatainak ismertetése a leckelátogatási kedvezmények tárgyában. - 12. Előterjesztés Holub József ny. r. tanár Kérészy Zoltán és Bozóky Géza nyugalmazott ny. r. tanárok tudóspótlékban való részesítése tárgyában. - 13. A rektor választók kiküldésének levétele a napirendről. - 14. Az 1949/50. tanévi dékán megválasztásának levétel a napirendről. - 15. Előterjesztés Apáthy Zoltán szigorlatra bocsátási kérelme tárgyában. - 16. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 17. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 18. Két hallgató javaslatba hozása az MTA könyvajándékára. - 19. Tanulmányi Bizottság indítványa a VKM felé országos pályatételek meghirdetése tárgyában. - 20. Tanulmányi Bizottság indítványa a nyelvtanulás előmozdítása tárgyában. - 21. Tanulmányi Bizottság indítványa a hallgatókat érintő ügyek tárgyalására a MEFESZ kari képviselőjének meghívása tárgyában. - 22. A MEFESZ valamint a tanulókörök működésének ismertetése. - Az ülés berekesztése.

Jelen v a n n* a k : * a Pécsi Tudományegyetem Jog- és Közigazgatás tudomáftyi Karának 1949. junius l-i IX. renues üléséről. Csekev István dékán elnökletével: Vinkler János, Schaurek Ráfael. Ho­lub József, Óriás Nándor, Esztergár Lajos,-Losonczy István, Rudolf Lóránt és Kislégi Nagy Dénes ny.r.tanárok. •h K n * Igazoltan távol: Irk- Albert ny.r .tanár, Kocsis Mihály és Gálos László magántanár képviselők* A jegyzőkönyvet Ruaolf Lóránt ny.r.tanár írja. 1. Az elnök bemutatja a vallásr és közoktatásügyi mi­nisztériumtól az 1949. április 29-i. VIII.. renoes ülés óta a Karhoz érkezett alábbi leiratokat: 83/1948-49. D.sz. az. 1948október-decemberben elma- raut vizsgadijak kinzetésere póthitel engedélyezése. 201/1948-49. D.sz. Losonczy István Jogtuaományi móa- szertan c. heti 2 órás kollégiumi előadásának megerősítése. . 240/1948-49. D.sz. Knsztics Sana or ny.r. tanár nyug­díjazása« « 282/1948-49. D.sz. Február 1-től március 20-ig be­fizetett vizsgaaijak visszautalása és kiiizetése. 284/19^:8-49. D.sz. Az 19^9-5CU tanévi tanrenui munká­latok elhalasztása, további renaelkezésig. 289/1948-49. D.sz. Wiebér /mro rendkívüli féléveinek rendessé való átminősítésének engedélyezése. 302/1948-49. D.sz. £endyay.Miklós félévbeszámitási kérelmének elutasítása. 315/1948-49. D.sz. Karunk I* As II. szigorlati bizott­ságának kikülaése az egri Jogakaaérniára. . 326/1948-49. D.sz. Újabban kizárt főiskolai-hallgatók névjegyzéke. . . , ­347/19^8-49. D.sz. Varasdy Sájiaor félévelengedési és végbizonyítvány kiauása iránti kérelmének engedélyezése. 354/1948-49. D.sz. Berták Zoltán félévelengeaési és vógbizonyitváuyi kérelmének engeaélyezése. 356/1948-49. D.sz. PakU.ts Jenöné Sípos Olga féléve 1- engeuési kérelmének elutasítása. 360/1948^49. D.sz. Fekete László félévbeszámitási és végbizonyítvány kiadása"iránti kérelmének engedélyezése. _ 363/1948-49. D.sz Lábdi Fejrenc féléve lengeaési kérel­mének elutasítása. 369/1948-49. D.sz. Az 1948-49. tanév II. félévi, az 19<±9-50. tanévi órául jak bejelentésére felhívás és a bejelentés meg­tétele. 372/1948-49« D.sz. faktorokról kimutatás bekérése« 377/1948-49. D.sz« Hivatalok leépítésével kapcsolatos vagyonkezelés • 378/1948-49. D.sz. a^MHK sportmozgalom támogatása tár­gyában leirat. 379/1948-49. D.sz. Közületi intézmények beszerzési au-

Next

/
Oldalképek
Tartalom