Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi / Közigazgatástudományi kara - ülések, 1948-1949

1948. szeptember 13., 1948/49. tanévi első rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Prorektor elektorok kiküldése. - Abay Gyula ny. r. tanár prodékánná választása az 1948/49. tanévre. - Simor Ferenc magántanár kérelme utólagos magántanári kollégium tartására. - Hallgatói kérelmek ismertetése: - Zana János joghallgató kérelme III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Dr. Zana Jánosné joghallgató kérelme III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Pál Györgyné Faludi Ágnes joghallgató kérelme I. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Lendvay Miklós joghallgató kérelme III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Nagy János joghallgató kérelme III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Az ülés berekesztése.

_J_E_G_Y_Z_Ő_K__ÖJ'i_Y_V_ a Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának 1948. szeptember 13-i I. rendkívüli üléséről. Jelen vannak: psekey István dékán elnökletével: Vinkler János, Öchaure Rafael, Krisztics Sándor, Holub József, Óriás Nándor, Abay Gyula, Esztergár Lajos, Losonczy István és Rudolf Lóránt ny.r.tanárok. Igazoltan távol: Irk Albert ny.r.tanár/ A jegyzőkönyvet Rudolf Lóránt ny.r.tanár vezeti. 1. 18/1948-49. L.sz. Az elnök bejelenti, Hogy az 1948- 49. tanévi prorektor megválasztása végett prorektorelektorok kiküldése szükséges. A megtartott titkos szavazás ereclményeképen Holub József ny.r.tanárra 10, Schaurek R.fael és Rudolf Lóránt ny.r.tanárokra 9-9, Losonczy István ny.r.tanárra 8, Óriás Nándor ny.r.tanárra 3 ős Irk Al­bert ny.r.tanárra 1 szavazat esett. A szavazás értelmében az elnök kihirdeti, hogy a megvá­lasztott prorektor elektorok bchaurek Ráfael, Holub József, Losonczy Is tván é s RudoIf Loránt ny.r.tanárok, 2. 28/1948-49. L.sz. Az elnök bejelenti, hogy az 1948- 49» tanévre prodékán választása is szükséges. Evégett elrendeli a titkos szavazást, amelynek eredmé- nyeképen Abay Gyula ny.r.tanár 8, Krisztics Sándor és Óriás Nándor ny. r. tanárok 1-1 szavazatot kaptak. Ezek értelmében az elnök kihirdeti, hogy az 1948-49­tanévre megválasztott prodékán Abay Gyű1a ny.r.t anár. j! 3- 7/1948-49- L.sz. Abay Gyula ny.r.tanár az elnök fel­kérésére előadja, hogy tíimor Ferenc magántanár utólagosan kérte "Éghaj­lati statisztika és agrárstatisztika" cimen heti 2 órás magántanári kollégium tartásának engedélyezését. A Kar az utólagos kollégium hirdetéséhez hozzájárul és il3ren értelemben tesz felterjesztés jó­váhagyás végett a vallás- és köz- oktatásügyi miniszter úrhoz. 4o Óriás Nándor ny.r.tanár, bizottsági előadó az al’bbi alaxjvizs^ura bocsátás iránti kérelmeket terjeszti a Kar elé: ■j 0 On v

Next

/
Oldalképek
Tartalom