Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. szeptember 25., 1947/48. tanévi első rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 6. Bizottság kiküldése az 1948/49.-es szabadságharc jubileumi ünnepségeire. - 7. Alkonyi György fegyelmi ügyének ismertetése. - 8. Javaslat a több főkollégium előadására kényszerült professzorok helyettesítési díja tárgyában. - 9. Utólagosan meghirdetett kollégiumok ismertetése. - 10. Dr. can. Szalay Emil beszámítási kérelmének a napirendről való levétel. - 11. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 14. A kari ülések időpontjának meghatározása. - 15. Kari Levéltár és Múzeum létesítése a kar tagjainak tudományos munkássága és személyükre vonatkozó adatok összegyűjtése tárgyában. - 16. Javaslat kari évkönyv kiadására. - 17. Javaslat felterjesztés elkészítésére a karnak Jog-és Közgazdaságtudományi Karrá való átszervezése tárgyában. - 18. Felkérés a kar könyvtárának központi könyvkatalógusának elkészíttetésére. - 19. A tanulmányi eredményeket elbíráló fellebbezési bizottságba új tag kiküldése. - 20. Dr. Simor Ferenc bölcsészettudományi magántanár kérelme kollégium hirdetés tárgyában. - 21. A sportvezető tanfolyam tartására vonatkozó ügyirat ismertetése. - 22. Elnöki bejelentések: földszinti altiszti inspekció bevezetése, falatozó bérbeadása, és igazolási eljárások megindítása végett dr. Balassa ügyvéddel való kapcsolatba lépés. - Az ülés berekesztése.

letben foglalt javadalmazásrendezés­sel létesített uj helyzetre való te- , , kintettel is, memorandummal fordul a kormányhoz, amelyben különösen az e­í' gyetemi önálló státus újra bevezető­r . sét kérelmezi a birói külön fizeté­■ ■ ' - ; Wí ■■ J , « . v;. si rendszerhez hasonlóan, . - u ­a memorandum előkészítésére Hu­' ,v 1 r,i! y ' , r v ; •.dolf Lóránt ny.r,tanárt kéri fel a Kar o <: <| <; C ' . 6, 4-84/1946-47, h.szj, Az elnök ismerteti, hogy az 1948-49-i szabadságharc jubileumi ünnepségeire bizottság kiküldése volna kivána­tos. Javaslatára \ a Kar egyhangúan az 1848-49. szabad­c ságharc 100 éves jubielumi ünnepsé­geire kiküldött bizottságba tagokul Holub József ny.r.tanárt, továbbá a Kar prodékánját és dékánját kéri fel > ^_ a zzal, hogy a Kart a Tanácsban Holub József ny.r.tanár képviselje, 7. 433/1946-47° A& elnök felkérésére losonczy István ny, 0 r, tanár ismerteti Alkony! György fegyelmiigyének iratait. Lejelenti, 5 a hogy az 1947. junius 7-i határozatával a Kar nem engedélyezte Alkony! György joghallgató szamára a III. alapvizsga letételét, A Karnak e ha- tározatával szemben nevezett joghallgató azzal a kéréssel fordult a val­lás- es közoktatásügyi miniszter úrhoz, tegye lehetővé számára, hogy bűnügyének jogerős befejezése előtt III, alapvizsgálatot tehessen és annak letétele után abszolutóriumot nyerhessen, a vallás- és közoktatás­ügyi miniszter e kérés alapján a Tanács utján felhivta a jog- és állam- tudományi Kart, hogy Alkonyi Györgynek alapvizsgára bocsátás iránti ké- rését, amennyiben lehetséges, teljesítse, a végbizonyitvány kérése te-

Next

/
Oldalképek
Tartalom