Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1947-1948

1947. október 29., 1947/48. tanévi második rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett iratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. A külföldi pályázatokra beadott kérelmek bírálatának ismertetése. - 6. Bizottság kiküldése a Pozsonyi és Pécsi Jogászok Egyesületének újraélesztése tárgyában. - 7. Magántanári képviselők megválasztása. - 8. A rektor megkeresése néhai Faluhelyi Ferenc egyetemi ny. r. tanár megemlékezéséről való gondoskodás tárgyában. - 9. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 10. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 11. Mód Kázmér kérelme szigorlati határidő leszállítása tárgyában. - 12. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 13. A kari ülések időpontjának meghatározása. - 14. Bejelentés a hallgatóknak a déli órákról való elmaradása miatt. - 14. (sic!. Fenyvesi Béla orvoskari nyug. ny. r. tanár felkérése a Nemzetgazdasági és Szövetkezeti Tanfolyam és a Népességtan kollégium előadására. - 15. Javaslat a Jog-és Államtudományi Karnak Jog-, Közgazdasági-és Szövetkezettudományi Karrá történő átszervezése tárgyában. - Az ülés berekesztése.

JE G- Y Í C Z ® E Y t Készült a Pécsi Tudón ányegyetem "Jog- és Államtudományi Karának’' IS47. évi októiéi hó 29|én tartott II, render üléséről, Jelen vannak: lriökle távéi: ír?: Álként, Vi Y :r Jáno c* úri ás I í év- i h . "y ' , Eszter .dolf Lóránt 11; .r*. v, 'nők, Iu-.­; oltár 1 távo A je w- rf 1 r * *v] ~ jrr, ’ tj ‘ ‘ v-/ ­'"‘ü tv. -i rend előtt Losonezy István es I távol: E: i ztics Sándor- ny. r. tanár, zyvet Rudolf Lóránt ny.r.tanár vereti, .z el. öl: ismerteti az e jva tor név használatá­ra vonatkozó félhiv;..trios kuli'1 ajjfeinisztori leiratot, továbbá kenu­ja dr.- TTeudtvich Andor ny.g Igán? ■ ®gy tein diszdoktorá­naS) df. Bruckner Gy ' iskolaév jcsal d í iái tanárnak egyetemi nyvr;. taréári cimmel való kitüi t tése. óknál ál küldött dékáni üd­vözletre irt köszönő sorait,- In öl: lejelenti, kegy. tár ;yal ’re’- vs nal: folyam äffe . egy telefonközpont létesítésé: , amely lehetővé tenné, hogy minden intézet és szórnia Irlrrri telefon'; Lopjon.» Tudom '.sül szolgál» o 1» Ass .InöL bemutatj. a vallás- és közokf tástigyl mini Sz­tálinjától az 1947, szeptember 25-i .1, a? rides ülés óta a Z. rhoz érke- sett leiratokat: 231/1946-"7. L.sz. 'Esztergán Lajos egyetemi ny.r»tanár nép- kirósávi felmentése tárgyában érdeklődés* 265/1946-47* Iksz. Az 1947-48. tanévi külföldi ösztöndij- nyetesek névsora» ­408/1946-47* L.sz» Könyvtárkezelőkről összefüggő részletes kimutatás kérése, 512/1946-47* iksz»- Csekey István ny.r.tanár részére át­költözködési költség kiutalása»

Next

/
Oldalképek
Tartalom