Erzsébet Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1946-1947

1947. május 13., 1946/47. tanévi kilencedik rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságoktól érkezett átiratok: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Előterjesztés a Tudományegyetemek elnevezése körül követendő egységes eljárás tárgyában. - 6. VKM leirat ismertetése a koronás címer eltiltása és a Kossuth címer használata tárgyában. - 7. A munkástanfolyam szabályzatának jóváhagyása. - 8. Miniszteri leirat az egyetemi magántanárok és egyetemi c. rk. tanárok tanítási jogosítványának megvonása tárgyában. - 9. Az 1946/47. tanévi pályamunkák bírálata. - 10. - 11. - 12. - 13. - 14. - 15. - 16. - 17. - 18.Hallgatói kérelmek ismertetése: - 19. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 20. Indítvány a vidéki egyetemek jogi karainak problémáinak megbeszélésére közös értekezlet összehívása tárgyában. - 21. Javaslat Navratil Ákos budapesti egyetemi tanár magánkönyvtárának megvásárlására. - Az ülés berekesztése.

-3­Jog- és Államtudományi Kar! Karunk dékánja 381/194-6-47. D.sz. alatt felkért, hogy a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák a tudományegyetemek elneve- zése körül követendő egységes eljárás tárgyában az egyetemi Tanácshoz intézett s a rektor Ártól a jog- és Államtudományi Karnak 1049/1946-47. R.sz. alatt tudomásulvétel és további eljárás végett megküldött lei­© rata tárgyában előadói jelentést terjesszek a Kar elé, A miniszter ur hivatali utasitása a következőképen rendelke­zik: "61.771/1947.VI.a.ü.o.sz. A tudományegyetemek elnevezése körül követendő egységes eljárás céljából elvi álláspontot foglaltam el. Eh­hez képest további magatartás végett közlöm a Tanáccsal, hogy tekin­tettel arra a körülményre, amely szerint a tudományegyetem elnevezé­sét annak idején az egyetem alapitásáról és szervezéséről szóló törvé­nyes jogszabály állapította meg, mindaddig, amig a tudományegyetem kér­désében újabb jogszabályi rendelkezés nem történik, csak azt az eddig is követett gyakorlatot tartom megengedhetőnek, amely szerint az egye­tem elnevezésében a tudományegyetem megnevezése mellett az egyetem székhelyére történik utalás. Az egyetem elnevezése tehát a fent közölt állásfoglalásnak megfelelően "A Pécsi Tudományegyetem"» Budapest, 1947» évi április hó 17-én. Ortutay Gyula s.k." A most Pécsett működő egyetemet az 1912:XXXVI.te. Pozsony­ban alapította, de a tudományegyetemnek ez a törvény nevet nem adott. A törvényt a király 1912 julius 7-én szentesítette, és julius 16-án lépett a törvény hatályba. Pozsony város társadalmát azonban már az egyetemi törvényjavaslat tárgyalása idején élénken foglalkoztatta a kérdés, hogy milyen névé legyen a Pozsonyban szervezendő egyetemnek. A város 1912 február 5-i közgyűlése "egyhangú lelkesedéssel" azzal a felirattal fordult a kormányhoz, terjessze elő a királynak, hogy en­gedje meg a pozsonyi egyetemnek Erzsélet-tudományegyetem névvel való elnevezését. /Vö. minderre részletesn LUKINICH IMRE,_Az_ .egyetem ala-

Next

/
Oldalképek
Tartalom