Erzsébet Tudományegyetem / Pécsi Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1946-1947

1946. szeptember 4., 1946/47. tanévi első rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Előterjesztés dr. Zsedényi Béla egyetemi c. ny. rk. tanár nyilvános rendes tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 6. Jelentés a munkástanfolyamok szervezése tárgyában. - 7. Javaslat a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék helyettesítése tárgyában. - 8. Dr. Esztergár Lajos egyetemi ny. r. tanár kérelme betegszabadság engedélyezése tárgyában. - 9. Javaslat a Közigazgatási és Pénzügyi Jogi tanszék helyettesítése tárgyában. - 10. Miniszteri rendelet az egyetem részére engedélyezett könyvtárkezelői állások betöltése tárgyában. - 11. Javaslat dr. Molnár Kálmán szolgálat alóli felmentésének előterjesztése tárgyában. - 12. Előterjesztés dr. Csákabonyi Kálmán vármegyei főlevéltáros, gyulai lakos magántanári képesítés iránti kérelme tárgyában. - 13. Előterjesztés a munkások a tudományért, tudósok a munkásokért mozgalom megalakítása tárgyában. - 14. Előterjesztés a soproni hittudományi karnak a Sopron város I. lakbérosztályba soroltatása tárgyában hozott határozattal kapcsolatban. - 15. Előterjesztés dr. Simon Gy. Gábor jogszigorló kérelme kiegészítő jogtudományi szigorlatainak a Debreceni Tudományegyetemen való folytatása tárgyában. - 16. Jelentés Tuzson Lóránt szigorlati elbocsátása ügyében a VKM-hez beadott kérelme tárgyában. - 17. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 18. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 19. Kiss József rendkívüli hallgató kérelme tanárképző tanfolyami féléveinek beszámítása tárgyában. - 20. Előterjesztés Szendi József joghallgatónak a VKM-hez beadott félév beszámítási kérelme tárgyában. - 21. Javaslat bizottság felállítására a tanulmányi beszámítások és alapvizsgákra bocsátások iránti kérelmek elbírálására. - Az ülés berekesztése.

Je_ß_y 2_ő_k_ö_n_y_v__ készült a magyar Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karénak ) 1946, évi szeptember hó 4-én tartott I. rendes, üléséről. J e.l.e_n__vann8_kj_ Dr# Abay Gyula e.i.dékán elnöklete alatt: dr. Irk Albert, dr. Vinkler Já­nos dr. Schaurek Ráfael, dr . Krisztics Sándor, dr. Kolub József, dr. 0- riás líándor ny.r., dr. Csekey István helyettes tanár. Igazoltan távol: dr. Losonczy István ny.r.tanár. A jegyzőkönyvet dr. Holub József ny.r.tanár vezeti. Elnöklő dékán üdvözli a Kar megjelent tagjait, az ülést megnyit­ja s napirend előtt bejelenti, hogy a létszámosokkéntés végrehajtására kiküldött bizottságnak, határozathozatala után tett közléséből hivatalos tudomásra jutott, hogy a létszámcsökkentés dr. Losonczy István ny.r.tanárt, dr. Salacz Gábor intézeti tanárt és dr. Perbiró József s, titkárt érinti, miért is nevezettek érdekében közbelépést hoz javaslatba. A Kar elnöklő dékán javaslata érteimé— y *■ ben határoz és megbízza a dékánt az e— lőtérjesztések megtételére. 1./ Elnök bemutatja a vallás- és közoktatásügyi miniszté­riumtól 1946. julius hó 27-én tartott IX. rendes ülés óta Karunkhoz érke­zett leiratokat: 468/1945-46. D.sz. Dr, Perbiró József egyetemi s. titkár egye­temi magántanárrá történt képesítésének megerősítése. 505/1945-46. D.sz.- Dr. Holub József ny.r. tanár részére az Egy­házjog c. kollégium 1945-46. tanév II. felében történt előadásáért előadói tiszteletdij kiutalása. : : 533/1945-46. D.sz. Társadalomtan és társadalomtudomány elnevező­% sü tanszék megszüntetésének tervéről tájékoztató leirat. 563/1945—46. D.sz. Beira.tkozási hirdetés, illetve ?. jog— és ál­lamtudományi karon a felvételek szabályozása tárgyában leirat. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom