Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1946. június 1., 1945/46. tanévi hetedik rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - A VKM-től érkezett leiratok: - Közigazgatási Jogalkalmazó Intézet szervezeti és működési szabályzatának és költségvetésének elfogadása. - Tiszteletdíjak és működési pótdíjak felemelése.(1946. máj. 1-től 1300 000 szeres szorzószám) - Utólagos beiratkozási határidő meghosszabbítása. - Mészáros Ernő I. oszt. altiszt egyetemi szakaltisztté történt kinevezésének megerősítése. - Építmények igénybevételéből származó költségek megállapítása. - Rendőrhatósági felügyelet-, őrizet alá, vizsgálati fogságba, előzetes letartóztatásba helyezett, továbbá népítélettel sújtott közalkalmazottakkal kapcsolatban követendő eljárás. - Jelentés a Szovjetunióban működő tudományos intézetekről. - Jelentés kérése német javak átadásáról. - Speciálkollégiumok előadói és lektori tiszteletdíjainak megállapítása. - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Javaslat dr. Cziglányi Aladár törvényszéki tanácselnök, magántanár egyetemi nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 6. Jelentés dr. Kisfaludi Imre pécsi ügyvéd, Pécs város tb. tiszti főügyészének egyetemi magántanárrá képesítése tárgyában. - 7. Jelentés dr. Perbíró József hites könyvvizsgáló, egyetemi s. titkár egyetemi magántanári képesítése tárgyában. - 8. Javaslat a párizsi Centre International Synthese Rajna-Duna előadássorozatán való részvétel tárgyában. - 9. Előterjesztés a Svájci Szövetségi Tanács adományának felosztása tárgyában. - 10. Hallgatói kérelmek: - 11. Beadvány a kombinált államtudományi kiegészítő szigorlat ügyében. - 12. Miniszteri leirat ismertetése a Zrínyi Miklós katonai nevelőintézet egyetemi célokra való igénybevétele tárgyában. - 13. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 14. Hallgatói kérelmek ismertetése: - 15. Hallgatói kérelmek ismertetése: - Az ülés berekesztése.

készült a magyar Erzsébet Tudományegyetem jog-,és .államtudományi karának 1946. junius hó 1-én tartott VII* rendes Üléséiül* — J2EíLi£i dr. Óriás Nándor e.i.dékán elnökle to alatt: dr, Irk Albert, dr. Vinkler János, dr. Schaurek Rafael, d?. Molnár-Kálmán, dr. Krisztlcs Sándor, dr. Holub József, dr. Abay Gyula ny.r. és dr. Losonczy István ny.rk.tanárok. I £ 5 2l $L 1 J:J* n _ „t 4 v ,£ i 1 dr. Esztergár Lajos ny.r.tanár. * A jegyzőkönyvet dr. Losonczy István ny.rk.tanár vezeti. Elnöklő dékán üdvözli a Kar megjelent tagjait és az ülést megnyitja. , 1./ E 1 n ö k bemutatja a vallás- és közoktatásügyi mi­nisztertől 1946. .május 6-án tartott VI. rendes ülés óta Karunk oz érkezett leiratokat: ' 255/1945-46. D.sz. Közigazgatási Jogalkalmazó Intézet szervezeti é3 működési sznbályzatának és költségvetésének elfogadása. 296/1945-46. D.sz. Tiszteletdijak,é3.működési pótdijak feleme­lése /1946. május 1-tol egymillióháromszázozerszeres szorzószám/. 444-a/l945-46, D.sz* Utólagos beiratkozási határidő meghosszab­bítása /1946. májU3 4-ig./ . ... 448/1945-46. D.sz. Mészáros - Ernő I. oszt. altiszt egyetemi szak­altisztté történt kinevezésének megerősítése. 452/1945-46. D.„sz. Építmények igénybevételéből származó költsé­gek megállapítása. 453/1945-46, D.sz, Rendőrhatósági felügyelet-, őrizet alá, vizs­gálati fogságba, előzetes letartóztatásba helyezett, továbbá népitél9ttel s a jtott közalkalmazottakkal kapcsolatban követendő eljárás. 455/1945-46. D.sz. Szovjet-Unióban működő tudományos intézetek­ről jelentés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom