Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. december 22., 1945/46. tanévi ötödik rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. Bizottság kiküldése a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék betöltésére. - 2. Bizottság kiküldése a Közjogi Tanszék betöltésére. - 3. Dr. Schaurek Rafael ny. r. tanár megbízása a Kereskedelmi és Váltójogi Tanszék helyettesítésével. - 4. Dr. Molnár Kálmán ny. r. tanár megbízása a Közjogi Tanszék helyettesítésével. - 5. Dr. Abay Gyula ny. r. tanár megbízása a Közgazdaságtani és Pénzügytani Tanszék helyettesítésével. - 6. Dr. Vasváry Ferenc nyug. ny. r. tanár megbízása a Társadalomtan és Társadalomtudomány Tanszék helyettesítésével. - 7. Miniszteri rendelet ismertetése a Legújabb Kor Történelme Tanszékével kapcsolatos kívánságok felterjesztése tárgyában. - 8. Jelentés a súlyos anyagi kárt szenvedett tudósok megsegítése tárgyában. - 9. Jelentés a Szociográfiai Intézet működéséről. - Az ülés berekesztése.

készéit a magyar Erzsébet Tudómanyegyetem jog- és államtudományi kará­nak 1945. évi december hó 22-én.tartott V. rendkívüli üléséről. _J_e_l_e_n ___y_a_n_n_a_k_:___ d r. Óriás Nándor e.i.dékán elnöklete alatt dr. Irk Albert, dr. Vinkler * \ János, őr. Schamrek Rafael, dr. Molnár Kálmán, dr. Krisztics Sándor, dr. Holub József, dr. Ab&y Gyula, dr. Esztergár Lajos ny.r.tanárok, dr. Csekey István ny.r.tanár} helyettes tanár, dr. Losonczy István ny.rk.ta­nár. e I £ a _z oltan_>táv£lj__ dr. Bozóky Géza nyug. ny.r.tanár. 1. / 207-a/l945-46. D.sz. Elnöklő dékán java­solja, hogy az 1945. október hó 1-én, dr. Bozóky Géza ny.r.tanár nyugdíj zása folytán megüresedett kereskedelmi és váltójogi tanszék betöltésé­nek előkészítésére és javaslattételre öt-tagu bizottság küldessék ki. Elnfck javaslatára a Kar a megüresedett kereskedelmi és vál­tójogi tanszék betöltésének előkészí­tésére kiküldendő öt-tagú bizottságba dékán elnökletével dr. Vinkler János, dr. Schaurek Ráfael, dr. Molnár Kál­mán és dr. Homb József ny.r.tanárokat küldi ki. 2. / 20S-a/l945-46. L.sz. E ln Ö klő . d é kán java- solja, hogy a dr. Molnár Kálmán ny.r.tanárnak a budapesti kir. magyar Pázmány Péter Tudományegyetemre nyilvános rendes tanárrá való kinarezé- se következtében megüresedett közjogi tanszék betöltésének előkészíté­sére és javaslattételre öttagú bizottság küldessék ki. Elnök javaslatára a Kar a megüresedett közjogi tanszék betöltésének előkészítésére kiküldendő

Next

/
Oldalképek
Tartalom