Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. november 24., 1945/46. tanévi negyedik rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. Előterjesztés az előadói tiszteletdíjak rendezése ügyében. - 2. Javaslat a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. - Az ülés berekesztése.

» -n— •— —1 A IV» csoportba a tanárképző tanfolyam előadói soroltattak. *3 az intézmény átmeneti jelleggü -s működése a bölcsészeti ka- ^onk (visszaállítása után megszűnik. Az előadók aszerint, hogy nyilvános rendes, magántanárok, avagy-középiskolai tanárok, ha­vonta heti 1 óraszám alapulvételével 60-50-40 P alaptisztelet- diában részesittetnének. ” -.....— H r. Bozóky Géza ny^g. ny.r. tanár az október ^2-től érvényes •' Ä f V / . ‘ ' * „V ^ ^ f * 120»as szorzószámot ma már elégtelennek Ítéli s egyenesen megszégyenítőnek ♦ 4 *V * 4 . * . í . J tartja az egyetemi tanári munkának a díjazás t szempontjából történő átérté­kelését. Javasolja, bogy a Kar a szorzószámok felemelésének kérdését tegye szóvá s a kifizetések mináig a kifizetés napján érvényben lévő szorzószázz&k alkalmazásával történjenek. Többek hozzászólása után Dékán a Karrálláspont ját a következők­ben, foglalja össze: 1. / A ti sztélét dijak alapösszeg havonta heti 1 órára. 75 pengő­• j; ^ • *> V r ; ben állapíttassanak meg, ♦ 2. / a jelenlegi 120-as szorzószám helyett az időközben hatály- balépett fizetésemelésre figyelemmel uj szorzószám alkalmaztass ék, 3»/ a szór zó számok megállapítása ne a teljesített munka idejé­hez, hanem a. mindenkori kifizetés napjához igazodjék. • * V \ , A Kar előadó előterjesztését ily érte­lemben egyhangúlag elfogadja. » * 2./ 126/1945-46. D.sz. Dr. A b a y Gyula ny.r.tanár * r * a Gyorffy István kollégium memoranduma ügyében a következő véleményes javas­latát tér j esz tic a Kar elé: «I, .. ■ Ä-1 < 1 ♦ Tekintetes Jog- és. Államtudományi Kar! A Győrffy István kollégium 1945. augusztus 23-i kelettel és már az 1945-46. tanév I. felétől számítandó érvénnyé! A Különböző érettségi bi­zonyítvánnyal rendelkező tanulóknak egyetemekre és főiskolákra való bocsátá­sa ügyében bizonyos -kedvezményeknek magedélyesését ^rte. A 4290/1945. M.E. sz. rendelet ugyanis 1. §-ában úgy intézkedik, hogy kiegészítő teljes, illet­ve kiegészítő részleges gimnáziumi érettségi vizsgálatot tehetnek a kereske­delmi, ipari, mezőgazdasági közéiskolákban, líceumban érettségi bizonyítványt

Next

/
Oldalképek
Tartalom