Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. november 24., 1945/46. tanévi negyedik rendkívüli ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. Előterjesztés az előadói tiszteletdíjak rendezése ügyében. - 2. Javaslat a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. - Az ülés berekesztése.

_J_e_gj7_z_őJfc_ö_n_y_v_ _ készült a lóagyar Erzsébet Tudományegyetem jog- és államtudományi kará­» * * < * * ' nak 1945* évi november hó 24-én tartott IV. rendkívüli üléséről. . \ +■ •» dr. Óriás Sándor e.i. dékán elnöklete alatt: dr. Bozóky Géza nyug. ny. r. tanár, dr. Tinkler János, dr. Schaurek Háfael,{ dr. Molnár Kálmán, dr. Holub József, dr. Abay Gyula, dr. Csekey István ny.r. és dr. Lo­sonczy István ny.rk. tanárok. \ * ' t I_g_a_zjD_l_t__an _t_á_y_o_l_: _ dr. Irk Albert és dr. Krisztics Sándor ny.r .tanárok. ■ ’ *■ * A jegyzőkönyvet dr. Losonczy István ny.rk.tanár vezeti. 1./ 127/1945-46. B.sz.'Br. Óriás Sándor ny.r.tanár, e.i. dékán az előadói tiszteletűi jaknak rendezése ügyében a következő előter­jesztéssel fordul a Kar elé: Y * *• * * „ Tekintetes Kar! . . * A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur 49.958/1945.V.ü.o. * sz. alatt f. é. október hó 9-én felszólította egyetemünk tanácsát, hogy * * az egyetemi előadók tiszteletűijaik*egységes rendezése érdekében tegyen \ 4­jelentést és a javaslatot a következők szerint: < terjesszen fel kimutatást, amely magában foglalja A/ mindazokat a tárgyakat /kollégiumokat/, amelyeknek előadását az előadó /tanár, lektor stb./ tiszteletűi j" fejében látja el: c b/ az a/ pont alatti tárgyak előadóinak nevét; o/ a tárgyak heti óraszámát; d/ a tárgy előadásáért jelenleg megállapított tiszteletűij össze­állapitsa meg, hogy a folyó tanévben foglalkoztatott tiszteletdíjas előadókat díjazásuk szezontjából milyen csoportokba kívánja sorolni tegyen részletesen megindokolt összegszerű javaslatot arra nézve, hogy a 2./ pont alapján meghatározandó különféle csoportokban heti 1 órát alapul véve -mily összegű havi tisítéletülj megállapítását tartja méltányosnak; tegyen a fentiek szerint összegszerű javaslatot az esetleg foglal­koztatott u.n. "kisegítő tanársegédek” /_az előadó tanár mellett működő nem kinevezett segéatanerők/ tiszteletdijainak megállapítására \ A kérdőpontokra vonatkozó előterjesztésem a következő: t-

Next

/
Oldalképek
Tartalom