Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. november 12., 1945/46. tanévi második rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Dr. Csekey István ny. r. tanár köszöntése a kari ülésen való első megjelenése alkalmából. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 1. Bizottsági jelentés dr. Gálos László egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 2. Bizottsági jelentés dr. Tóth József egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 3. Két új bíráló kiküldése dr. Domány Gyula bankigazgató magántanári képesítése ügyében. - 4. Az egyetemek és főiskolák hallgatóinak igazolására összeállított bizottságba egy fő kiküldése. - 5. Egy fő kiküldése az Országos Ösztöndíjtanácsba. - 6. Előterjesztés a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. - 7. Javaslat az elszállított (fogságban levő) egyénekről szóló miniszteri rendelet tárgyában. - 8. Előterjesztés a természettudományok külföldi kapcsolatainak kiépítése tárgyában. - 9. Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató kérelmének ismételt előterjesztése, leckekönyv nélkül való alapvizsgára bocsátása tárgyában. - 14.Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. - 15. Hallgatói kérelmek a pótalapvizsgák során egész alapvizsgára bocsátás engedélyezése tárgyában: - 16. Hallgatói kérelmek ismertetése végbizonyítvány kiállítása tárgyában: - 17. Kérelem dr. Gaszner Tibor, dr. Bacher Béla jogszigorlók és Nagy Ferenc joghallgató elbocsátása ügyében. - 18. Előterjesztés Simon Endre Zoltán joghallgató III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Az ülés berekesztése.

-9­8./ 77 /13k5-K6* D.sz. Elnöklő dékán jelenti, ^o;y az ideiglenes nemzeti kormány a 8500/19^5» M.E.szám alatt kiadott rende­ltével az egyetemek és főiskolák hallgatóinak igazolását rendelte el.' A rendelet §-a értelmében a Kar az igazoló bizottságba egy kari ta­got küld ki. Déké” javasolja, bogy az egyetemi hallgatókat igazoló bízott­1 ségba i azoló bizottsági teguí^Kar k/pv is*- letére dr. "inkier J'nos egye­temi ny.r.tanár küldessek ki. A Kar előadó dókán javaslata ér­te Imében határoz » 9./ 112/194 5-4-6. D.sz. Elnöklő dékán ismerteti a Karral az ''rszégos Ösztönéi jtan- cs 91/19^5» szám alatt 194-8* évi október hó 18-án kelt átiratát, melyben az Országos Csztör.dijtarács közli, vogy ■ tudóménykarunk kiküldöttjének, dr. Bozóky Géza ny.r.tanár ösztöndíjtaná­csi tagsági megbízatása 194-5« december 13-ével lejár. Ennélfogva szük­ségessé vált, ^ogy az 19^-6-51« évi 6 éves évkörre akar kiküldöttje > megválasztassék. Dókán javaslatára a Kar az Orszá­gos ösztöndijtanácsba tagul egy^angulag dr. liolub József ny.r.tanárt küldi ki, 10./ 126/19^5-^c. D.sz. Dr. A b a y Gyula ny.r.tanár a Gyáridy Istvánébóllégium nemorar-duma ügyében a következő előterjesztés­sel -'s javaslattal fordul a Karhoz; Tekintetes Jog- ós Államtudományi Kar! Tisztelettel kérek felhatalmazást arrarósve, bogy a Györfly István kollégium memoranduma ügyében a legközelebbi kari ülésen egy oly előterjesztést tehessek, amelyben a memorandumban foglalt lr' re Írnek tel­jesítésének legmelegebb ajánlása mellett rámutatunk mindazokra az aggá­

Next

/
Oldalképek
Tartalom