Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. november 12., 1945/46. tanévi második rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Dr. Csekey István ny. r. tanár köszöntése a kari ülésen való első megjelenése alkalmából. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 1. Bizottsági jelentés dr. Gálos László egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 2. Bizottsági jelentés dr. Tóth József egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 3. Két új bíráló kiküldése dr. Domány Gyula bankigazgató magántanári képesítése ügyében. - 4. Az egyetemek és főiskolák hallgatóinak igazolására összeállított bizottságba egy fő kiküldése. - 5. Egy fő kiküldése az Országos Ösztöndíjtanácsba. - 6. Előterjesztés a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. - 7. Javaslat az elszállított (fogságban levő) egyénekről szóló miniszteri rendelet tárgyában. - 8. Előterjesztés a természettudományok külföldi kapcsolatainak kiépítése tárgyában. - 9. Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató kérelmének ismételt előterjesztése, leckekönyv nélkül való alapvizsgára bocsátása tárgyában. - 14.Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. - 15. Hallgatói kérelmek a pótalapvizsgák során egész alapvizsgára bocsátás engedélyezése tárgyában: - 16. Hallgatói kérelmek ismertetése végbizonyítvány kiállítása tárgyában: - 17. Kérelem dr. Gaszner Tibor, dr. Bacher Béla jogszigorlók és Nagy Ferenc joghallgató elbocsátása ügyében. - 18. Előterjesztés Simon Endre Zoltán joghallgató III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Az ülés berekesztése.

Jegyzőkönyv . Készült a magyar Erzsébet Tudományegyetem jog- és államtudományi karának 191*5. évi november hó^ 12-én tartott II» rendes üléséről. Jelen vannak: Dr. ír iát Nándor e.i. dékán elnöklete alatt: dr. Bozóky Gréza nyug. ny.r. tanár, dr. Irk Albert, dr. Vinkler János, dr, Schaurek Rafael, dr, Molnár Kálmán, dr. Krisztics Sándor, dr. Holub József, dr. Abay Cyula ny.r. tanárok, dr. Csekey István ny.r. tanár, helyettes tanár és dr, Losonczy István ny.rk. tanár. A jegyzőkönyvet dr« Losonczy István ny.rk. tanár vezeti. 1 Napirend előtt elnöklő dékán örömmel köszönti a Kar ülésén ezúttal első Ízben megjelent Csekey István nyilvános rendes tanárt, akinek az érdemei ben gazdag Esztergár Lajos ny.r. tanár helyetteséül való megnyerése lénye­gesen enyhiti azt a fájdalmat, amelyet a régóta nélkülözött kartára mostoha sorsán éreznek a Kar tagjai. A Csekey István felé megnyilvánult bizalom egyrészről az egy emberöltő alatt már másodízben hontalanná váló Ferenc Jó­zsef Tudományegyetemmel való szolidáris ‘együttérzésnek, másrészről Csekey tudós egyénisége és kimagasló érdemei iránti elismerésnek akart messze vilá­gitó kifejezése lenni. Csekey hálásan megköszöni a. Kar bizalmát s a Dékán üdvözlő szavait. A Dunántúlhoz oly régi és erős kötelékek fűzik, hogy számára valóban örömtel­jes megtiszteltetést jelentett a Karnak feléje irányuló bizalma, amelyet a közös munkában való tevékeny részvétellel s őszinte barátsággal igyekszik megérdemelni és viszonozni. A Dékán ugyancsak napirend előtt örömmel emlékezik meg arról, hogy dr. Kérészy Zoltán nyug, ny.r. tanár, a tudományegyetem első jogász rektora, folyó évi szeptember hó 1-én érte meg -jó egészségben és teljes szellemi frisseségben- jogtanári pályája kezdetének 5C-ik évfordulóját.

Next

/
Oldalképek
Tartalom