Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. november 12., 1945/46. tanévi második rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - Dr. Csekey István ny. r. tanár köszöntése a kari ülésen való első megjelenése alkalmából. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 1. Bizottsági jelentés dr. Gálos László egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 2. Bizottsági jelentés dr. Tóth József egyetemi magántanár nyilvános rendkívüli tanári címmel való kitüntetése tárgyában. - 3. Két új bíráló kiküldése dr. Domány Gyula bankigazgató magántanári képesítése ügyében. - 4. Az egyetemek és főiskolák hallgatóinak igazolására összeállított bizottságba egy fő kiküldése. - 5. Egy fő kiküldése az Országos Ösztöndíjtanácsba. - 6. Előterjesztés a Győrffy István kollégium memoranduma ügyében. - 7. Javaslat az elszállított (fogságban levő) egyénekről szóló miniszteri rendelet tárgyában. - 8. Előterjesztés a természettudományok külföldi kapcsolatainak kiépítése tárgyában. - 9. Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató kérelmének ismételt előterjesztése, leckekönyv nélkül való alapvizsgára bocsátása tárgyában. - 14.Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. - 15. Hallgatói kérelmek a pótalapvizsgák során egész alapvizsgára bocsátás engedélyezése tárgyában: - 16. Hallgatói kérelmek ismertetése végbizonyítvány kiállítása tárgyában: - 17. Kérelem dr. Gaszner Tibor, dr. Bacher Béla jogszigorlók és Nagy Ferenc joghallgató elbocsátása ügyében. - 18. Előterjesztés Simon Endre Zoltán joghallgató III. alapvizsgára bocsátása tárgyában. - Az ülés berekesztése.

Ugyanis 1895. szeptember 1-én kezdte meg a debreceni jogakadémián taná­ri működését. Ezen jogakadémia professzora volt 1902+. október 23-ig, amidőn Berzeviczy Albert akkori kultuszminiszter, a kacsai kir« jogakadé­1 mia nyilvános rendes tanárává nevezte ki. Három év múlva, nevezetesen 1907' november 30-án kelt legfelsőbb elhatározásával I, Ferenc József királyunk ugyanazon kir. jogakadémia igazgatójává méltóztatott kinevezni. Kérészy Zoltán volt ezen jogakadémia utolsó igazgatója, 191b. szeptember 1-től aztán 1938* július 31-én történt nyugdíjaztatásáig, tehát Összesen 2k- éven át az Erzsébet Tudományegyetemen volt az egyházjog illetve a ma­gyar alkotmány ás jogtörténet nyilvános rendes professzora. Dékán javaslatára a Kar határozatilag kimondja, hogy Kérészy Zoltán professzor félsz'zados tanári jubileumának ünnepi évfordulója alkalmából Őszinte melegséggel s leg­jobb kívánságaival köszönti. 1./ Elnöklő dékán bemutatja az 19^-5« évi szeptember hó 19-én tar­tott I, rendes ülés óta a Karhoz a VXM-től érkezett alábbi leiratokat: 285/19^-2+5. D. sz. Tanrendtervezet (192+5-2+6. tanévi I. félév) jóváhagyása előtt tanárok igazolásáról jelentés bekérése. 1+1/19^5-2+5* D. sz, Dr.’Zsedényi Béla egyetemi c. ny.rk, tanár utólagos előadás^irdetésének tudomásul vétele. ir8/192+5-2+6. D. sz. Nemzetközi jogi tanszék helyettesi megbízá­sának jóváhagyó tudomásulvétele és megerősítése. 1+9/191-5-46. D. sz. Közigazgatási és pénzügyi jogi tanszék he­lyettesi megbízásának jóváhagyó tudomásulvétele és megerősítése. 55/19^5-2+6. D. sz. Társadalomtan és társadalomtudományi tanszék helyettesi megbízásának jóváhagyó tudomásulvétele és megerősítése. 67/19^5-^5• D. sz. májékoztatás angol folyóiratok szállítása ügyében. 73/19^5-2+6. D. sz. Jelentés k é r é se arról, hogy a Kar részesült­e az USA valamely hivatalos vagy magánszervétől anyagi vagy egyéb támogatás­- 2 ­ban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom