Erzsébet Tudományegyetem Jog- és Államtudományi kara - ülések, 1945-1946

1945. szeptember 19., 1945/46. tanévi első rendes ülése - Jelenlévők felsorolása. - Távollévők felsorolása. - 1. A VKM-től érkezett leiratok: - 2. Rektori átiratok: - 3. Idegen hatóságok és magánosok átiratai: - 4. Elnöki hatáskörben elintézett iratok: - 5. Az 1945/46. tanév I. félévére tandíjmentességet nyert hallgatók névsorának ismertetése. - 6. Jelentés a külföldi ösztöndíjak tárgyában. - 7. Előterjesztés a Nemzetközi Jogi Tanszék helyettesítése tárgyában. - 8. Előterjesztés a Közigazgatási és Pénzügyi Tanszék helyettesítése tárgyában. - 9. Előterjesztés a Társadalomtudományi és Társadalomtani Tanszék helyettesítése tárgyában. - 10.Jelentés a Szabadkai Jogi Fakultás könyv és irattárának kiadása tárgyában. - 11.Jelentés Berentés Antal, Dienes Gedeon és Keményffy Gyula jogszigorlók szigorlati elbocsátása ügyében. - 12.Jelentés Kovács Ferenc volt kolozsvári joghallgató leckekönyv nélkül alapvizsgára bocsátása iránti kérelme tárgyában. - 13.Hallgatói kérelmek ismertetése: - 14. Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján alapvizsgára bocsátás tárgyában. - 15. Hallgatói kérelmek ismertetése az elveszett háborús félévek alapján végbizonyítvány kiállítása tárgyában. - 16. Jelentés a külföldi egyetemek megkeresése tárgyában előterjesztett memorandum ügyében. - Az ülés berekesztése.

385A944-45« D. sz. Az elszállított (fogságban lévő) egyének ada­tairól jelentés kérés. 386A944-45. D. sz. Egyetemi hallgatók felvételének szabályozása (a férőhely szerinti számot 20 fo-kal lehet túllépni). 391A944-45« D. sz. Egyetemi tanári pótlék összegének újabb megál­lapítása. (1945* ápr. 1-től havi 50C.-P.) 393A944-45« D. sz. Országos Ösztöndíjtanács pályázati hirdetménye a Szovjet-Unió és a környező államokba (Ausztria, Csehszlovákia, Jugoszlávia,' Fománia, Bulgária) szóló ösztöndíjakra. 401/L944-45« D.sz. Köznevelés ciraü tanügyi folyóirat előfizetésére felhivás. 15/1944-45« D.sz. Magyar egyetemek külföldi kapcsolatairól jelen­tés bekérése. 35/1945-46. D.sz. Egyetemi Tanács (1945-46.tanévi) miniszteri megerősítése• * Tudomásul szolgál. 2./ Elnöklő dékán bemutatja az 1945« évi julius 30-án tartott VIII. rendes ülés óta karunkhoz a Rector Magnificustól érke­zett alábbi ügydarabokat: 309/1944-45. D. sz. Nyári szabadság engedélyezése. 387/L944-45. D. sz. Matuz László joghallgató 1944-45« tanévi V I. félévének érvényesítése. ^ 1 388/Í944-45. D. sz. Szent István ünnepe alkalmából tartott is­tentiszteletre meghívó. 392/L944~45* D. sz. Beiratkozási hirdetés az 1945-46. tanév I. felére. j 1 30A945-46. D. sz. Magyar hadifoglyok megsegítésére gyüjtőiv. 36A945-46. D. sz. Nemzeti Segélybizottság taggyüjtő felhívása. 39/1945-46. D. sz. Petőfi Kollégium felvételi ismertetője. Tudomásul szolgál. 3./E lnöklő dékán bemutatja az 1945« julius hó 30-án tartott VIII. rendes ülés óta karunkhoz az idegen hatóságoktól és magánosok

Next

/
Oldalképek
Tartalom